طب انتظامی, دوره (2), شماره (1), سال (2013-5) , صفحات (21-29)

عنوان : ( بررسی میزان شیوع اختلالات روانی – رفتاری در کودکان دارای والدین زندانی مقیم زندانهای استان سمنان )

نویسندگان: سید موسی طباطبایی , ایمان الله بیگدلی , غلامحسین بیابانی , طاهره حدادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: کودکانی که بازداشت والدین خود را تجربه کرده اند با مشکلات زیادی مواجه می شوند. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر، شناسایی شیوع مشکلات روانی – رفتاری فرزندان بعد از زندانی شدن یکی از والدین آنها می باشد. مواد و روش ها: به منظور بررسی مشکلات روانی-رفتاری فرزندان دارای والدین زندانی در زندان های استان سمنان تعداد 107 نفر ) 66 پسر و 41 دختر ( از فرزندان والدین زندانی در استان سمنان به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب و از طریق مصاحبه با والد ) والدی که در خارج زندان بود و با کودک زندگی می تکمیل شد. CSI- کرد ( پرسش نامه های علایم مرضی کودک 4 یافته ها: تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد میزان شیوع تمامی مشکلات رفتاری ) که با پرسش نامه سنجیده می شود ( ، در آزمودنی های پژوهش در مقایسه با جمعیت طبیعی CSI- علایم مرضی کودک 4 بالاتر بوده و این تفاوت معنادار بود. نتیجه گیری: با توجه به اینکه زندان رفتن والدین منجر به فقدان حمایت اجتماعی در فرزندان آنها می گردد، بنابراین، این کودکان بیشتر در معرض ابتلا به مشکلات و اختلالات روانی رفتاری می باشند که این امر لزوم بررسی موضوع و تامین حمایت های اجتماعی جایگزین را برجسته می سازد.

کلمات کلیدی

, اختلالات روانی – رفتاری, فرزندان, والدین زندانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050093,
author = {سید موسی طباطبایی and بیگدلی, ایمان الله and غلامحسین بیابانی and طاهره حدادی},
title = {بررسی میزان شیوع اختلالات روانی – رفتاری در کودکان دارای والدین زندانی مقیم زندانهای استان سمنان},
journal = {طب انتظامی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {1},
month = {May},
issn = {2228-6241},
pages = {21--29},
numpages = {8},
keywords = {اختلالات روانی – رفتاری، فرزندان، والدین زندانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان شیوع اختلالات روانی – رفتاری در کودکان دارای والدین زندانی مقیم زندانهای استان سمنان
%A سید موسی طباطبایی
%A بیگدلی, ایمان الله
%A غلامحسین بیابانی
%A طاهره حدادی
%J طب انتظامی
%@ 2228-6241
%D 2013

[Download]