روان شناسی مدرسه, دوره (2), شماره (3), سال (2013-11) , صفحات (144-163)

عنوان : ( پیش بینی آسیب های اجتماعی بر اساس مهارت های زندگی در دانش آموزان )

نویسندگان: محمود نجفی , ایمان الله بیگدلی , غلامرضا دهشیری , اسحق رحیمیان بوگر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی آسیب های اجتماعی بر اساس مهارت ها ی زندگی در دانش آموز ان بود. روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود . 800 دانش آموز با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب و پرسش نامه های مهارت های زندگی و آسیب های اجتماعی محقق ساخته روی آنها اجرا گردید . نتایج نشان داد که بین آگاهی از مهارت ها ی زندگی و آسیب ها ی اجتماعی رابطه ی منفی معن ادار وجود دارد . رگرسیون گام به گام نشان داد که در گام اول متغیر کنترل هیجانات وارد معادله رگرسیون شده و به تنهایی 29 درصد از واریانس آسیب های اجتماعی را تبیین می کند. پس از آن مهارت خودآگاهی، تفکر خلاق، ارتباط بین فردی به ترتیب نقش مهم و معناداری در پیش بینی آسیب ها ی اجتماعی داشتند و در مجموع این متغیرها 34 درصد از تغییرات آسیب های اجتماعی را پیش بینی می کنند . بنابراین، آگاهی از مهارت های زندگی نقش مهمی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارد و می توان با افزایش آگاهی دانش آموزان از این مهارت ها نسبت به پیشگیری از آسیب ها اقدام کرد.

کلمات کلیدی

مهارت های زندگی؛ آسیب های اجتماعی؛ دانش آموز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050095,
author = {محمود نجفی and بیگدلی, ایمان الله and غلامرضا دهشیری and اسحق رحیمیان بوگر},
title = {پیش بینی آسیب های اجتماعی بر اساس مهارت های زندگی در دانش آموزان},
journal = {روان شناسی مدرسه},
year = {2013},
volume = {2},
number = {3},
month = {November},
issn = {2252-0821},
pages = {144--163},
numpages = {19},
keywords = {مهارت های زندگی؛ آسیب های اجتماعی؛ دانش آموز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی آسیب های اجتماعی بر اساس مهارت های زندگی در دانش آموزان
%A محمود نجفی
%A بیگدلی, ایمان الله
%A غلامرضا دهشیری
%A اسحق رحیمیان بوگر
%J روان شناسی مدرسه
%@ 2252-0821
%D 2013

[Download]