ناتوانی های یادگیری, دوره (3), شماره (2), سال (2014-2) , صفحات (6-20)

عنوان : ( اثر بخشی کاربرد یادیارها در آموزش املا به کودکان دارای اختلال یادگیری املا )

نویسندگان: ایمان الله بیگدلی , محمود نجفی , عباس عبدل حسین زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی کاربرد یادیارهای دیداری و شنیداری برای آموزش املا به کودکان دارای اختلال های یادگیری در املا در پای ه ی اول دبستان بود . روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون تک گروهی بود . نمونه ی پژوهش شامل 15 دانش آموز دارای اختلال ها ی یادگیری املا بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. این کودکان طی 8 جلسه در برنام ه ی آموزش املا با اس تفاده از یادیار ها شرکت کردند . از کودکان آزمون املای معلم ساخته به عنوان پیش آزمون و پس وابسته تحلیل شدند. نتایج نشان داد که استفاده از t آزمون گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری یادیارها در آموزش املا باعث افزایش یادگیری املای کلمات می شوند. لذا در آموزش املا به کودکان دارای اختلال های یادگیری املا استفاده از یادیارها مؤثر است.

کلمات کلیدی

اختلال های یادگیری؛ یادیارها؛ آموزش املا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050096,
author = {بیگدلی, ایمان الله and محمود نجفی and عباس عبدل حسین زاده},
title = {اثر بخشی کاربرد یادیارها در آموزش املا به کودکان دارای اختلال یادگیری املا},
journal = {ناتوانی های یادگیری},
year = {2014},
volume = {3},
number = {2},
month = {February},
issn = {2251-8673},
pages = {6--20},
numpages = {14},
keywords = {اختلال های یادگیری؛ یادیارها؛ آموزش املا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر بخشی کاربرد یادیارها در آموزش املا به کودکان دارای اختلال یادگیری املا
%A بیگدلی, ایمان الله
%A محمود نجفی
%A عباس عبدل حسین زاده
%J ناتوانی های یادگیری
%@ 2251-8673
%D 2014

[Download]