آموزش در علوم پزشکی, دوره (13), شماره (9), سال (2013-11) , صفحات (721-729)

عنوان : ( رابطه سبک‌های دلبستگی، تنظیم هیجانی و تاب‌آوری با بهزیستی روانی در دانشجویان علوم پزشکی )

نویسندگان: ایمان الله بیگدلی , محمود نجفی , مریم رستمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: بهزیستی روانی جزء روانشناختی کیفیت زندگی می‌باشد و انعکاس دهنده خلق مثبت، سرزندگی و علاقه به محیط است. به لحاظ نظری، انواع دلبستگی می‌تواند از طریق الگوهای ارزیابی استرس با بهزیستی روانی مربوط باشد. از جمله این الگوهای ارزیابی استرس می‌توان به تاب‌آوری و تنظیم هیجانی اشاره کرد. پژوهشگران معتقدند که دلبستگی، تاب‌آوری و تنظیم هیجانی به عنوان تعیین‌کننده‌های مهم سلامت روانی و به طور دقیق بهزیستی روانی شناسایی شده‌اند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی، تنظیم هیجانی و تاب‌آوری، با بهزیستی روانی دانشجویان علوم پزشکی بود. روش‌ها: در این پژوهش توصیفی همبستگی 200 نفر از دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه سمنان به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه‌های سبک‌های دلبستگی، بهزیستی روانی، تاب‌آوری و تنظیم هیجانی جمع آوری گردید و با آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: بین دلبستگی ایمن(42/0)، و ارزیابی مجدد(37/0) با بهزیستی روانی رابطه مثبت و معناداری(05/0>‌p) وجود داشت. رابطه سرکوبی(05/0p<، 42/0-r=)، دلبستگی اشتغالی (05/0p<، 23/0-r=) و دلبستگی ترسان (01/0 p<، 17/0-r=) با بهزیستی روانی منفی و معنادار بود. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که ابتدا سرکوبی و پس از آن به ترتیب سبک دلبستگی ایمن، ارزیابی مجدد، تاب‌آوری و سبک دلبستگی ترسان نقش معناداری در پیش‌بینی بهزیستی روانی داشتند و متغیرهای پیش‌بین در مجموع 34/0 از تغییرات بهزیستی روانی را (0001/0>p) تبیین نمودند. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که سبک‌های دلبستگی، تاب‌آوری و تنظیم هیجانی، پیش‌بینی‌کننده مناسبی برای بهزیستی روانی می‌باشد. بنابراین تشکیل شبکه‌های قوی از حمایت اجتماعی و ارتباطات بین فردی از طریق برنامه‌های مختلف دانشگاهی، به منظور بالابردن بهزیستی و سلامت روانی دانشجویان توصیه می‌شود.

کلمات کلیدی

, سبک‌های دلبستگی, تنظیم هیجانی, تاب‌آوری, بهزیستی روانی, دانشجویان علوم پزشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050097,
author = {بیگدلی, ایمان الله and محمود نجفی and مریم رستمی},
title = {رابطه سبک‌های دلبستگی، تنظیم هیجانی و تاب‌آوری با بهزیستی روانی در دانشجویان علوم پزشکی},
journal = {آموزش در علوم پزشکی},
year = {2013},
volume = {13},
number = {9},
month = {November},
issn = {9359-1608},
pages = {721--729},
numpages = {8},
keywords = {سبک‌های دلبستگی، تنظیم هیجانی، تاب‌آوری، بهزیستی روانی، دانشجویان علوم پزشکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه سبک‌های دلبستگی، تنظیم هیجانی و تاب‌آوری با بهزیستی روانی در دانشجویان علوم پزشکی
%A بیگدلی, ایمان الله
%A محمود نجفی
%A مریم رستمی
%J آموزش در علوم پزشکی
%@ 9359-1608
%D 2013

[Download]