روان شناسی بالینی, دوره (5), شماره (1), سال (2013-5) , صفحات (1-9)

عنوان : ( زیر گونه‌های اختلال شخصیت ضد اجتماعی، ارتباط آن با اضطراب و همبودی آن با سوء مصرف مواد )

نویسندگان: ایمان الله بیگدلی , علی محمد رضایی , زهره عرب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی زیرگونه‌های اختلال شخصیت ضد اجتماعی، ارتباط آن با اضطراب و همبودی آن با سوء مصرف مواد بود. روش: طرح این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه مورد بررسی 90 نفر با اختلال شخصیت ضد اجتماعی بودند که به روش نمونه گیری در دسترس از زندان مرکزی و مراکز ترک اعتیاد شهرستان سمنان گزینش شدند. برای تعیین افراد دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی از پرسشنامه چند محوری میلون 3 و مصاحبه بالینی برای اختلالات محور دو استفاده شد. اضطراب افراد نیز با آزمون اضطراب کتل اندازه گیری شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون نسبت یک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد اختلال شخصیت ضد اجتماعی با اضطراب مرتبط است و سوء مصرف مواد همبودی دارد، همچنین دو نوع زیرگونه از اختلال شخصیت ضد اجتماعی وجود دارد یک نوع با و یک نوع بدون همراهی اضطراب. نتیجه‌گیری: به دلیل همبودی اختلال شخصیت ضد اجتماعی با سوء مصرف مواد و ارتباط آن با اضطراب و وجود دو زیرگونه اختلال شخصیت ضد اجتماعی (با و بدون همراهی اضطراب)، نتایج پژوهش حاضر بر لزوم مداخلات درمانی متفاوت برای دو زیرگونه اختلال شخصیت ضد اجتماعی تأکید دارد.

کلمات کلیدی

, اختلال شخصیت ضد اجتماعی, اضطراب, اختلال سوء مصرف مواد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050100,
author = {بیگدلی, ایمان الله and علی محمد رضایی and زهره عرب},
title = {زیر گونه‌های اختلال شخصیت ضد اجتماعی، ارتباط آن با اضطراب و همبودی آن با سوء مصرف مواد},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-501X},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {اختلال شخصیت ضد اجتماعی، اضطراب، اختلال سوء مصرف مواد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیر گونه‌های اختلال شخصیت ضد اجتماعی، ارتباط آن با اضطراب و همبودی آن با سوء مصرف مواد
%A بیگدلی, ایمان الله
%A علی محمد رضایی
%A زهره عرب
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501X
%D 2013

[Download]