روان شناسی بالینی, دوره (2), شماره (4), سال (2011-3) , صفحات (19-27)

عنوان : ( اثربخشی درمان فعّال سازی رفتاری و قراردادی گروهی بر افسردگی، اضطراب و استرس زناشویی در بیماران کرونر قلبی )

نویسندگان: ایمان الله بیگدلی , اسحق رحیمیان بوگر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری و قراردادی گروهی بر افسردگی، اضطراب و استرس زناشویی در بیماران کرونر قلبی بود. روش: در یک طرح شبه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون توأم با گروه کنترل، تعداد 56 نفر از بیماران کرونری (26 مرد و30 زن) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل گماشته شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه جمعیت شناختی، مقیاس اضطراب- افسردگی بیمارستانی و مقیاس استرس زناشویی را تکمیل کردند. گروه‌های آزمایش طی 2 ماه تحت درمان فعال سازی رفتاری و قراردادی گروهی قرار گرفتند. بعد از دو ماه از همه گروه‌ها پس آزمون و نیز طی 4 ماه بعد از آن پی‌گیری به عمل آمد. داده‌ها با آزمون تحلیل کواریانس تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان فعال سازی رفتاری و قراردادی گروهی باعث کاهش معنادار در پس آزمون و نیز پی‌گیری 4 ماهه افسردگی در گروه‌های آزمایشی در مقایسه با گروه گواه نشده است، اما باعث کاهش معنادار در پس آزمون و پی‌گیری 4 ماهه اضطراب و استرس زناشویی در گروه‌های آزمایشی در مقایسه با گروه گواه شده است. نتیجه‌گیری: درمان فعال سازی رفتاری و قراردادی گروهی در کاهش اضطراب و استرس زناشویی در بیماران کرونر قلبی طی یک دوره حداقل 4 ماهه مؤثر است. با این وجود، درمان فعال سازی رفتاری و قراردادی گروهی طی یک دوره درمانی 2 ماهه برای کاهش علائم افسردگی در بیماری قلبی ناکافی است. این موضوع طراحی مداخله مناسب و جامع برای بیماران قلبی دارای اضطراب، استرس زناشویی و در معرض خطر افسردگی و نیز نیاز برای برنامه‌های پیشگیری و ارتقای سلامت آنان را یادآور می‌سازد.

کلمات کلیدی

, افسردگی, استرس زناشویی, بیماری کرونر قلبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050102,
author = {بیگدلی, ایمان الله and اسحق رحیمیان بوگر},
title = {اثربخشی درمان فعّال سازی رفتاری و قراردادی گروهی بر افسردگی، اضطراب و استرس زناشویی در بیماران کرونر قلبی},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2011},
volume = {2},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-501X},
pages = {19--27},
numpages = {8},
keywords = {افسردگی، استرس زناشویی، بیماری کرونر قلبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی درمان فعّال سازی رفتاری و قراردادی گروهی بر افسردگی، اضطراب و استرس زناشویی در بیماران کرونر قلبی
%A بیگدلی, ایمان الله
%A اسحق رحیمیان بوگر
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501X
%D 2011

[Download]