روان شناسی بالینی, دوره (3), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (55-61)

عنوان : ( عوامل خطرساز شناختی درد در سزارین: مقایسه بیمارستان‌های خصوصی و دولتی )

نویسندگان: سمانه قوشچیان چوبمسجدی , شاهرخ مکوند حسینی , ایمان الله بیگدلی , بهناز بهنام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه متغیرهای شناختی ترس از درد، فاجعه سازی درد، شناخت فاجعه آمیز شده و ترس از زایمان در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی می‌باشد. روش: بدین منظور 300 نفر از زنان باردار انتخاب شدند و بر اساس شرایط جمعیت شناختی سن، تحصیلات، ماه بارداری، تجربه زایمان، تجربه سزارین، نوع بیمارستان و تمایل به زایمان سزارین، مورد همتا سازی قرار گرفتند. از پرسشنامه‌های ترس از درد، نگرش نسبت به زایمان، فاجعه سازی درد و شناخت فاجعه‌ آمیز شده استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تفاوت معنادار را برای متغیرهای ترس از درد، شناخت فاجعه آمیز شده و ترس از زایمان را در دو گروه نشان داد، در حالیکه تفاوت معنادار در مورد متغیرهای دیگر مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: نتایج پیشنهاد می‌کند که متغیرهای ترس از درد، شناخت فاجعه آمیز شده، متغیرهای شناختی مهم هستند که با افزایش زایمان سزارین در بیمارستان‌های خصوصی مرتبط هستند. همچنین احتمالاً، ترس از درد، شناخت فاجعه آمیز شده می‌توانند خطر افزایش زایمان‌های غیر ضروری سزارین را در بین زنان باردار افزایش دهند.

کلمات کلیدی

, ترس از درد, فاجعه سازی درد, شناخت فاجعه ‌آمیز شده, نگرش نسبت به زایمان, سزارین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050103,
author = {سمانه قوشچیان چوبمسجدی and شاهرخ مکوند حسینی and بیگدلی, ایمان الله and بهناز بهنام},
title = {عوامل خطرساز شناختی درد در سزارین: مقایسه بیمارستان‌های خصوصی و دولتی},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-501X},
pages = {55--61},
numpages = {6},
keywords = {ترس از درد، فاجعه سازی درد، شناخت فاجعه ‌آمیز شده، نگرش نسبت به زایمان، سزارین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل خطرساز شناختی درد در سزارین: مقایسه بیمارستان‌های خصوصی و دولتی
%A سمانه قوشچیان چوبمسجدی
%A شاهرخ مکوند حسینی
%A بیگدلی, ایمان الله
%A بهناز بهنام
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501X
%D 2011

[Download]