پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (1), شماره (2), سال (2012-2) , صفحات (39-52)

عنوان : ( رابطه خودپنداره مادر با سبک دلبستگی و خودپنداره فرزند )

نویسندگان: صدیقه صفایی , ایمان الله بیگدلی , سیاوش طالع پسند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت عوامل تأثیر گذار بر خودپنداره امری حیاتی تلقی می‌شود؛ زیرا خودپنداره اساس ارزیابی فرد از خود و جهان پیرامونش را تشکیل می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ میان خودپندارۀ مادر، سبک دلبستگی و خودپندارۀ فرزند انجام گرفت. نمونۀ آماری پژوهش، 180 دانش آموز دختر بودند که در سال تحصیلی 89-88 در دبیرستان‌های شهر سمنان تحصیل می‌کردند و به روش نمونه گیری تصادفی گزینش شده بودند. خودپندارۀ مادر و فرزند توسط پرسشنامۀ خودپندارۀ تنسی سنجیده شد و مقیاس دلبستگی بزرگ‌سال برای ارزیابی سبک دلبستگی فرزندان به کار رفت. یافته‌ها نشان داد که همبستگی مثبتی میان خودپنداره مادر و فرزند و همبستگی منفی میان سبک‌های دلبستگی ناایمن و خودپنداره فرزند وجود دارد. در حالی که رابطۀ معناداری میان خودپندارۀ مادر و سبک دلبستگی و خودپندارۀ فرزند دیده شد. نتایج نشان داد که خودپندارۀ مادر و سبک‌های ناایمن دلبستگی فرزند برخلاف دلبستگی ایمن فرزند می‌توانند خودپندارۀ فرزند را پیش بینی کنند.

کلمات کلیدی

, خودپندارۀ مادر, خودپندارۀ فرزند, سبک دلبستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050112,
author = {صدیقه صفایی and بیگدلی, ایمان الله and سیاوش طالع پسند},
title = {رابطه خودپنداره مادر با سبک دلبستگی و خودپنداره فرزند},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2012},
volume = {1},
number = {2},
month = {February},
issn = {۲۲۵۱-۶۳۵۲},
pages = {39--52},
numpages = {13},
keywords = {خودپندارۀ مادر، خودپندارۀ فرزند، سبک دلبستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه خودپنداره مادر با سبک دلبستگی و خودپنداره فرزند
%A صدیقه صفایی
%A بیگدلی, ایمان الله
%A سیاوش طالع پسند
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ ۲۲۵۱-۶۳۵۲
%D 2012

[Download]