پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (2), شماره (1), سال (2012-8) , صفحات (93-108)

عنوان : ( اختلالات روانی شایع در سوء مصرف کنندگان مواد )

نویسندگان: ایمان الله بیگدلی , علی محمد رضایی , اسحق رحیمیان بوگر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همراه شدن اختلالات روانی با سوء مصرف مواد در درمان افراد وابسته به مواد تاثیر بسزایی دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین فراوانی اختلالات روانی در افراد وابسته به مواد می باشد. در یک طرح توصیفی مقطعی، 643 نفر با روش نمونه گیری در دسترس از میان افراد وابسته به مواد که برای درمان در مراکز ترک اعتیاد استان سمنان در سال 1389 بستری بودند، انتخاب شدند و به پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و فرم کوتاه 71 سوالی MMPI پاسخ دادند. اطلاعات حاصله با استفاده از آزمون خی دو و آزمون Q کوکران تحلیل گردید. طبق یافته ها 89% افراد وابسته به مواد حداقل دارای یک نوع مقیاس بالینی برافراشته بودند. بر اساس بالاترین برافراشتگی، اسکیزوفرنیا (47%) و پس از آن خودبیمارانگاری (19%) و ضعف روانی (10%) شایع ترین مقیاسهای بالینی برافراشته بودند. بر اساس نمرات T بالاتر از 65 نیز شایع ترین مقیاسهای بالینی برافراشته به ترتیب اسکیزوفرنیا (74%)، ضعف روانی (56%) و خودبیمارانگاری (41 %) بودند. بر اساس کدهای 2 یا 3 نقطه ای نیز شایع ترین مقیاسهای بالینی برافراشته مربوط به کد 167 و مشتقات آن (18%) و کد 467 و مشتقات آن (16%) بود. نتیجه گرفته می شود که اختلالات روانی نقش مهمی در شروع، ادامه و عود سوء مصرف مواد دارند و توجه دقیق به الگوهای بالینی همراه با سوء مصرف مواد در پیشگیری و مداخله درمانی موثر و متناسب شده ضروری است.

کلمات کلیدی

, وابستگی به مواد, سوء مصرف مواد, اختلالات روانی, مقیاس بالینی, MMPI
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050113,
author = {بیگدلی, ایمان الله and علی محمد رضایی and اسحق رحیمیان بوگر},
title = {اختلالات روانی شایع در سوء مصرف کنندگان مواد},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2012},
volume = {2},
number = {1},
month = {August},
issn = {2251-6352},
pages = {93--108},
numpages = {15},
keywords = {وابستگی به مواد، سوء مصرف مواد، اختلالات روانی، مقیاس بالینی، MMPI},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اختلالات روانی شایع در سوء مصرف کنندگان مواد
%A بیگدلی, ایمان الله
%A علی محمد رضایی
%A اسحق رحیمیان بوگر
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ 2251-6352
%D 2012

[Download]