روانشناسی تربیتی-دانشگاه علامه طباطبایی, دوره (6), شماره (18), سال (2010-12) , صفحات (39-69)

عنوان : ( نقش مولفه های انتظار–ارزش بر پیشرفت شیمی دانش آموزان )

نویسندگان: فخری السادات حسینی , سیاوش طالع پسند , ایمان الله بیگدلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف بررسی رابطه ارزش تکلیف، باورهای توانایی- انتظار، درک دشواری تکلیف، منبع کنترل و پیشرفت قبلی با پیشرفت بعدی شیمی و آزمون مدل اکلز و ویگفیلد انجام شد. روش: به همین منظور 200 دانش آموز دختر پایه سوم (119 نفر رشته تجربی و 81 نفر رشته ریاضی) به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از میان دبیرستان های دولتی شهر تهران انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه انتظار – ارزش سمنان (SVEQ) و منبع کنترل راتر(I-E) را تکمیل کردند. داده ها با رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد در مدل نخست، ارزش تکلیف به تنهایی می توانست پیشرفت بعدی شیمی را پیش بینی کند، اما در مدل دوم ارزش تکلیف در کنار باورهای توانایی- انتظار نقشی در پیش بینی پیشرفت شیمی نداشت. در مدل سوم درک دشواری تکلیف به دو پیش بینی کننده قبلی افزوده شد که قادر بود به طور معکوس پیشرفت بعدی را پیش بینی نماید. در مدل چهارم منبع کنترل به مدل سوم افزوده شد که نقش معناداری را در پیش بینی پیشرفت شیمی نشان داد. در مدل های دوم تا چهارم ارزش تکلیف توان پیش بینی پیشرفت بعدی را نداشت. در مدل پنجم با افزودن پیشرفت قبلی به سایر پیش بینی کننده های مدل، توان پیش بین به طرز قابل ملاحظه ای افزایش یافت. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه در چارچوب نظریه انتظار – ارزش به خوبی تبیین می‎شود و از طرفی یا یافته‎های پژوهش های قبلی همخوان است. تلویحات نظری یافته ها مورد بحث قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, ارزش تکلیف, باورهای توانایی, انتظار, درک دشواری تکلیف, منبع کنترل, پیشرفت شیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050115,
author = {فخری السادات حسینی and سیاوش طالع پسند and بیگدلی, ایمان الله},
title = {نقش مولفه های انتظار–ارزش بر پیشرفت شیمی دانش آموزان},
journal = {روانشناسی تربیتی-دانشگاه علامه طباطبایی},
year = {2010},
volume = {6},
number = {18},
month = {December},
issn = {1735-4617},
pages = {39--69},
numpages = {30},
keywords = {ارزش تکلیف، باورهای توانایی، انتظار، درک دشواری تکلیف، منبع کنترل، پیشرفت شیمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش مولفه های انتظار–ارزش بر پیشرفت شیمی دانش آموزان
%A فخری السادات حسینی
%A سیاوش طالع پسند
%A بیگدلی, ایمان الله
%J روانشناسی تربیتی-دانشگاه علامه طباطبایی
%@ 1735-4617
%D 2010

[Download]