طلوع بهداشت, دوره (13), شماره (5), سال (2015-1) , صفحات (56-67)

عنوان : ( بررسی میزان شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر مشهد و ارتباط آن با برخی از رفتارهای مرتبط با سلامت )

نویسندگان: معصومه کردی , سهیلا محمدی ریزی , محمدتقی شاکری , مرتضی مدرس غروی , جواد صالحی فدردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: دوره نوجوانی به دلیل تغییرات روانی، اجتماعی و زیستی یکی از بحرانی ترین دوران زندگی هرفرد به شمار می رود که می تواند عملکرد تحصیلی و شغلی را تحت تاثیر قرار دهد. از آنجایی که توجه به بهداشت روانی دانش آموزان از محورهای مهم بهداشت روانی جامعه به شمار می رود، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط اضطراب، افسردگی و استرس با رفتارهای بهداشتی در دختران دانش آموز شهر مشهد انجام شد. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی -مقطعی می باشد که بر روی 407 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر مشهد و به طریق نمونه گیری احتمالی دو مرحله ای انجام شد. ‌واحدهای پژوهش پرسشنامه های مربوط به مشخصات فردی، خانوادگی، رفتارهای بهداشتی و مقیاس استاندارد دس 21 را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده ازنرم افزارآماری SPSSنسخه 14و آزمونهای آماری ‌انجام شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که 5/56% از دانش آموزان 16-14سال، 3/66% شاخص توده بدنی 99/24-5/18 کیلوگرم بر متر مربع، 6/36 درصد فعالیت فیزیکی و 2/83، با دود سیگار تماس داشتند. 7/21% افسردگی، 3/24%اضطراب و 8/21% استرس شدید و بالاتر داشتند که سن با اضطراب و استرس همبستگی مثبت و با افسردگی همبستگی منفی داشت. درحالیکه بین میزان اضطراب، افسردگی و استرس با سایر متغیرها همبستگی دیده نشد. نتیجه گیری: باتوجه به بالابودن میزان افسردگی، اضطراب و استرس در دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر مشهد و نقش مهم دختران در جامعه بنابراین، انجام برنامه های مختلف مشاوره ای از جمله مشاوره های روانی و تحصیلی به منظور ارتقاء سلامت روانی دانش آموزان و ارجاع دانش آموزان دارای علائم شدیدتر به متخصصین و روان پزشکان جهت پیگیری درمان اختلالات لازم و ضروری است.

کلمات کلیدی

, افسردگی, اضطراب, استرس, دانش آموزان, پرسشنامه DASS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050116,
author = {معصومه کردی and سهیلا محمدی ریزی and محمدتقی شاکری and مرتضی مدرس غروی and صالحی فدردی, جواد},
title = {بررسی میزان شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر مشهد و ارتباط آن با برخی از رفتارهای مرتبط با سلامت},
journal = {طلوع بهداشت},
year = {2015},
volume = {13},
number = {5},
month = {January},
issn = {1728-5127},
pages = {56--67},
numpages = {11},
keywords = {افسردگی، اضطراب، استرس، دانش آموزان، پرسشنامه DASS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر مشهد و ارتباط آن با برخی از رفتارهای مرتبط با سلامت
%A معصومه کردی
%A سهیلا محمدی ریزی
%A محمدتقی شاکری
%A مرتضی مدرس غروی
%A صالحی فدردی, جواد
%J طلوع بهداشت
%@ 1728-5127
%D 2015

[Download]