کنفرانس فیزیک ایران 1394 , 2015-08-24

عنوان : ( ارزیابی درهم تنیدگی در مدل جینز-کامینگز غیرخطّی سه اتمی )

نویسندگان: حمید رضا باغشاهی , محمد کاظم توسلی , محمد جواد فقیهی , سیدجواد اختر شناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با استفاد از مدل دیک، بر مَ کىش س اتم دیترازی ی یک میدان تک مد در یک رشیم غیرخطّی م رًد بررسی قرار می گیرد. بعد از یاافته شاک راری باردار حالت ساماو ی اتم میدان، در مَ تىیدگی بیه زیرساماو اَی اتمی با استفاد از سىج اَی مىاسب م رًد تجسی ی تحلی قارار مای - گیارد . با عىا اًن یاک تحقا فیسیکی، ر یَافت ارائ شد ب یسیل ی یک تابع غیرخطّی ییص آزم دً ی وتایج ب دست آمد با م رًد جفت شدگی اتم میدان ثابت مقایس می ش دً.استفاده از مدل دیک، برهمکنش سه اتم دوترازی و یک میدان تکمد در یک رژیم غیرخطّی مورد بررسی قرار میگیرد. بعد از یافتن شکک رکری بکردار حالت سامانهی اتم-میدان، درهمتنیدگی بین زیرسامانههای اتمی با استفاده از سنجههای مناسب مورد تجزیه و تحلی قرار مکی گیرد

کلمات کلیدی

, درهم‌تنیگدی کوانتومی, مدل جینز-کامینگز, اتم سه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050122,
author = {حمید رضا باغشاهی and محمد کاظم توسلی and محمد جواد فقیهی and اختر شناس, سیدجواد},
title = {ارزیابی درهم تنیدگی در مدل جینز-کامینگز غیرخطّی سه اتمی},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1394},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {درهم‌تنیگدی کوانتومی، مدل جینز-کامینگز، اتم سه ترازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی درهم تنیدگی در مدل جینز-کامینگز غیرخطّی سه اتمی
%A حمید رضا باغشاهی
%A محمد کاظم توسلی
%A محمد جواد فقیهی
%A اختر شناس, سیدجواد
%J کنفرانس فیزیک ایران 1394
%D 2015

[Download]