مطالعات روان شناسی ورزشی, شماره (15), سال (2016-6) , صفحات (93-102)

عنوان : ( پردازش زمان تکواندوکاران نخبه و غیر نخبه در بازه های زمانی کوتاه و بلند )

نویسندگان: سیمین جعفری , محمد علی نظری , حمید رضا طاهری تربتی , محمد کاظم واعظ موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه دقت پردازش زمانی تکواندوکاران نخبه و غیر نخبه در بازه های زمانی کوتاه و بلند بود. پردازش زمان شامل ادراک زمان و زمان بندی حرکت است. به این منظور 23 نفر از تکواندوکاران نخبه حاضر در اردوی تیم ملی بصورت در دسترس و 23 نفر از تکواندوکاران غیر نخبه باشگاه های شهر تهران به شیوه تصادفی به عنوان نمونه انتخاب، و در آزمایشگاه روان شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران آزمون شدند. آزمون پژوهش شامل تکلیف رایانه ای پردازش زمان بود. داده های رفتاری در نرم افزار سای تسک ثبت و با آزمون تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که دقت پردازش زمانی تکواندوکاران نخبه در هر دو بازه بطور معناداری از تکواندوکاران غیر نخبه بهتر است. بنابراین می توان دقت پردازش زمان یکی از به عنوان مولفه های ادراکی موثر در نخبگی و استعداد یابی مورد توجه قرار داد.

کلمات کلیدی

, کلیدواژه ها : ادراک زمان, زمان بندی, پیش بینی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050127,
author = {سیمین جعفری and محمد علی نظری and طاهری تربتی, حمید رضا and محمد کاظم واعظ موسوی},
title = {پردازش زمان تکواندوکاران نخبه و غیر نخبه در بازه های زمانی کوتاه و بلند},
journal = {مطالعات روان شناسی ورزشی},
year = {2016},
number = {15},
month = {June},
issn = {2345-2978},
pages = {93--102},
numpages = {9},
keywords = {کلیدواژه ها : ادراک زمان، زمان بندی، پیش بینی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پردازش زمان تکواندوکاران نخبه و غیر نخبه در بازه های زمانی کوتاه و بلند
%A سیمین جعفری
%A محمد علی نظری
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A محمد کاظم واعظ موسوی
%J مطالعات روان شناسی ورزشی
%@ 2345-2978
%D 2016

[Download]