رفتار حرکتی, دوره (8), شماره (25), سال (2016-12) , صفحات (51-64)

عنوان : ( اثر سطح مهارت و پیش‏ بینی پذیری موقعیت بر زمان‏بندی تکواندوکاران )

نویسندگان: سیمین جعفری , دکتر محمد علی نظری , حمید رضا طاهری تربتی , دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سطح مهارت و موقعیت های قابل پیش‏ بینی و غیر قابل پیش‏ بینی بر زمان‏ بندی تکواندوکاران بود. به این منظور 23 نفر از تکواندوکاران نخبه حاضر در اردوی تیم ملی و 23 نفر از تکواندوکاران غیر نخبه از سطح باشگاه‏ های موجود در سطح شهر تهران به ترتیب به شیوه نمونه‌گیری در دسترس و تصادفی انتخاب، و در آزمایشگاه روان‏شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران آزمون شدند. به منظور سنجش دقت زمان‏بندی، از تکلیف رایانه ای زمان‏ بندی در موقعیت های قابل پیش‏ بینی و غیر قابل پیش‏ بینی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون مانووا استفاده شد و یافته‌ها نشان داد که بین دقت زمان‏ بندی تکواندوکاران نخبه و غیر نخبه نه تنها در موقعیت های مذکور، بلکه در بازه های زمانی موقعیت قابل پیش‏ بینی نیز تفاوت معناداری وجود دارد ( سطح معناداری بازه های موقعیت قابل پیش ‏بینی و غیر قابل پیش‏ بینی به ترتیب عبارتند از p=0.0001، p=0.019، p=0.005 ). می توان نتیجه گرفت که چنانچه تکواندوکاران از دقت پردازش زمانی دقیقی برخوردار باشد، در اجرای مهارت های حرکتی و پاسخ به محرک هایی که نیازمند پیش‏ بینی زمانی است، موفقتر عمل خواهد نمود. بنابراین می توان زمان‏ بندی را به عنوان یکی از مهارتهای ادراکی- حرکتی دخیل در نخبگی و گزینش تکواندوکاران برتر لحاظ نمود.

کلمات کلیدی

, سطح مهارت, قابل پیش‏ بینی, غیر قابل پیش‏ بینی, زمان‏ بندی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050128,
author = {سیمین جعفری and دکتر محمد علی نظری and طاهری تربتی, حمید رضا and دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی},
title = {اثر سطح مهارت و پیش‏ بینی پذیری موقعیت بر زمان‏بندی تکواندوکاران},
journal = {رفتار حرکتی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {25},
month = {December},
issn = {2538-273X},
pages = {51--64},
numpages = {13},
keywords = {سطح مهارت، قابل پیش‏ بینی، غیر قابل پیش‏ بینی، زمان‏ بندی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سطح مهارت و پیش‏ بینی پذیری موقعیت بر زمان‏بندی تکواندوکاران
%A سیمین جعفری
%A دکتر محمد علی نظری
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی
%J رفتار حرکتی
%@ 2538-273X
%D 2016

[Download]