پژوهش نفت, دوره (25), شماره (81), سال (2015-6) , صفحات (17-29)

عنوان : ( تحلیل رخساره های میکروسکوپی و الکتریکی مخزن بنگستان در میدان منصوری )

نویسندگان: یاسر نوریان مادوان , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , سید علی اکبر عبدالهی موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه رخساره های الکتریکی یکی از روش های مفید در تحلیل پتروفیزیکی چاه های فاقد اطلاعات واقعی زمین شناسی است که می تواند برای تعیین ویژگی های مخزنی نیز مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق با بررسی مقاطع نازک مغزه های موجود یکی از چاه های مخزن بنگستان در میدان منصوری، سه رخساره رسوبی شناسایی شده است. براساس مطالعه نمودارهای الکتریکی و با استفاده از روش خوشه بندی MRGC ، یک مدل الکتریکی 14 رخساره ای نیز به دست آمد که با ادغام رخساره ها بر اساس میانگین CGR آنها، به مدل 3 رخساره ای تغییر نمود. به علت انطباق خوب بین مدل ایجاد شده با داده های واقعی زمین شناسی در چاه مورد مطالعه، این مدل م یتواند برای ارزیابی سایر چاه های این میدان نیز به کار رود. امید است این مدل بتواند در مطالعات بعدی این میدان نظیر کیفیت مخزن و نیز مدل سازی کمک نماید.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: رخساره الکتریکی, نمودار الکتریکی, مخزن بنگستان, میدان منصوری, مدل رخساره ای, خوش هبندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050129,
author = {نوریان مادوان, یاسر and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and سید علی اکبر عبدالهی موسوی},
title = {تحلیل رخساره های میکروسکوپی و الکتریکی مخزن بنگستان در میدان منصوری},
journal = {پژوهش نفت},
year = {2015},
volume = {25},
number = {81},
month = {June},
issn = {2345-2900},
pages = {17--29},
numpages = {12},
keywords = {کلمات کلیدی: رخساره الکتریکی، نمودار الکتریکی، مخزن بنگستان، میدان منصوری، مدل رخساره ای، خوش هبندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل رخساره های میکروسکوپی و الکتریکی مخزن بنگستان در میدان منصوری
%A نوریان مادوان, یاسر
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A سید علی اکبر عبدالهی موسوی
%J پژوهش نفت
%@ 2345-2900
%D 2015

[Download]