چهاردهمین کنگره علوم خاک , 2015-09-07

عنوان : ( تقلیل اثرات تنش رطوبتی بر رشد گیاه ذرت و جذب عنصر پتاسیم با مصرف اسید هومیک )

نویسندگان: رضا خراسانی , مریم رحمانی اصل , امیر فتوت , علیرضا کریمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد اسید هومیک می‌تواند اثرات تنش رطوبتی بر گیاه را کاهش داده و منجر به رشد و نمو بهتر شود. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر مقادیر مختلف اسید هومیک بر رشد گیاه ذرت و جذب عنصر پتاسیم در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل در سه سطح رطوبتی (100، 70 و 40 درصد ظرفیت زراعی) و سه سطح اسید هومیک (صفر، 5/2 و 5 میلی¬گرم در کیلوگرم) با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که کاهش رطوبت، وزن خشک و جذب عنصر پتاسیم را به طور معنی‌داری کاهش می¬دهد. به نظر می‌رسد اسید هومیک با بهبود خصوصیات خاک و گیاه و همچنین افزایش جذب پتاسیم و بهبود نظام آبی گیاه می‌تواند اثرات سوء تنش خشکی را کاهش داده و سبب بهبود خصوصیات رشدی گیاه در شرایط کمبود آب شوند

کلمات کلیدی

, اسید هومیک؛پتاسیم, تنش رطوبتی؛ ذرت؛ نظام آبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050136,
author = {خراسانی, رضا and رحمانی اصل, مریم and فتوت, امیر and کریمی, علیرضا},
title = {تقلیل اثرات تنش رطوبتی بر رشد گیاه ذرت و جذب عنصر پتاسیم با مصرف اسید هومیک},
booktitle = {چهاردهمین کنگره علوم خاک},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {اسید هومیک؛پتاسیم، تنش رطوبتی؛ ذرت؛ نظام آبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تقلیل اثرات تنش رطوبتی بر رشد گیاه ذرت و جذب عنصر پتاسیم با مصرف اسید هومیک
%A خراسانی, رضا
%A رحمانی اصل, مریم
%A فتوت, امیر
%A کریمی, علیرضا
%J چهاردهمین کنگره علوم خاک
%D 2015

[Download]