پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (31), شماره (3), سال (2015-11) , صفحات (37-68)

عنوان : ( محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های سیلیسی آواری-کربناته سازند شیرگشت، شواهد تکتونیک محلی و تغییرات جهانی سطح آب دریا در روند رسوب گذاری در بلوک کلمرد، ایران مرکزی )

نویسندگان: ئارام بایت گل , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند شیرگشت در بلوک کلمرد در ایران مرکزی به طور غالب از نهشته‌های کربناته و سیلیسی آواری تشکیل و در محیط‌های رسوبی متنوعی از پهنه‌های جزر و مدی، لاگون، حاشیه ساحلی- سد، دور از ساحل- شلف و رمپ کربناته ته‌نشین شده است. با توجه به خصوصیات رخساره‌ای، طرح برانبارش، شکل هندسی لایه‌ها، توالی آواری موجود به 5 مجموعه آواری شامل پهنه‌های جزر و مدی (FA1)، لاگون/ مخروط‌های شسته شده (FA2)، حاشیه ساحلی بالایی- پیش ساحل (FA3)، حاشیه ساحلی میانی- پایینی (FA4) و دور از ساحل شلف (FA5) و 4 کمربند رخساره‌ای کربناته شامل کمربند رخساره‌ای پهنه‌ای جزر و مدی (FA)، لاگون (FB)، سدی (FC) و دریای باز (FD) تفکیک می‌شود. چهار سکانس رسوبی در نهشته های رسوبی سازند شیرگشت بر اساس طرح برانبارش رخساره‌ای و سطوح اصلی چینه‌نگاری شناسایی شده است. طرح برانبارش رخساره‌ها در این سازند حاصل ارتباط متقابل بین تکتونیک ناحیه حاصل از گسل پی سنگ کلمرد و تغییرات جهانی سطح آب دریا در طول اردویسین است. سازند شیرگشت از دسته رخساره‌های گستره تراز پیشرونده و پسرونده تشکیل شده است که در نتیجه تاثیرات تکتونیکی حاصل از گسل پی سنگ کلمرد ایجاد شده است. فعالیت گسل کلمرد در این سازند به صورت تغییر در دسته رخساره‌ها، طرح برانبارش رخساره ای و سطوح چینه‌شناسی سکانسی نشان داده شده است.

کلمات کلیدی

, محیط رسوبی, چینه نگاری سکانسی, سازند شیرگشت, اردویسین, گسل کلمرد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050138,
author = {بایت گل, ئارام and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های سیلیسی آواری-کربناته سازند شیرگشت، شواهد تکتونیک محلی و تغییرات جهانی سطح آب دریا در روند رسوب گذاری در بلوک کلمرد، ایران مرکزی},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2015},
volume = {31},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-8788},
pages = {37--68},
numpages = {31},
keywords = {محیط رسوبی، چینه نگاری سکانسی، سازند شیرگشت، اردویسین، گسل کلمرد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های سیلیسی آواری-کربناته سازند شیرگشت، شواهد تکتونیک محلی و تغییرات جهانی سطح آب دریا در روند رسوب گذاری در بلوک کلمرد، ایران مرکزی
%A بایت گل, ئارام
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2015

[Download]