علوم دامی ایران, دوره (43), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (539-552)

عنوان : ( تجزیه جایگاه های ژنی ،(QTL) مؤثر بر صفات کمی و کیفی الیاف پشم درگوسفند بلوچی )

نویسندگان: غلامرضا داشاب , علی اصغر اسلمی نژاد , محمدرضا نصیری , علی اسماعیل زاده کشکوئیه , داوود علی ساقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق با هدف تایید تفرق QTL مؤثر بر صفات کمی و کیفی الیاف پشم در نژاد بلوچی، دربخش هایی از کروموزومهای 1، 5 و 25 انجام شد. جمعیت مورد مطالعه شامل 503 حیوان مربوط به 13 خانواده ناتنی پدری بود که برای 15 جایگاه ریز ماهواره ماهواره‌ای تعیین ژنوتیپ شدند. متوسط تعداد نتاج هر خانواده ناتنی پدری برابر با 38 راس و دامنه تغییرات آن 16 تا 59 راس بود. 14 صفت کمی و کیفی الیاف پشم بر روی دامها اندازه گیری شد. 14صفات این صفات کمی و کیفی الیاف پشم ازدر مرکز اصلاح نژاد گوسفند بلوچی در طی سالهای 1388 و 1389اندازه گیری شده است. داده های فنوتیپی برای اثرات ثابت شامل سال تولد، جنس بره، نوع تولد و سال پشم چینی تصحیح شدند. آنالیز ناحیه کروموزومی مرتبط با صفات کمی (QTL) به روش مکان یابی درون فاصله‌ای مبتنی بر رگرسیون و با دو مدل تک QTL و دو QTL انجام گرفت. با آنالیز درونی خانواده خانواده‌ها ششQTL برای صفات کمی و کیفی الیاف پشم بر روی کروموزوم 1 شناسایی گردید، که این QTL QTL‌ها مرتبط با درصد اختلاط الیاف (درصد الیاف حقیقی، کمپ و هتروتیپ)، ضریب تنوع قطر الیاف در بیده پشم و وزن بیده تمیز و ناشور بودند. آنالیز نشانگرهای کروموزوم 5 یکQTL در موقعیت cM89 مرتبط با درصد الیاف هتروتیپ و وزن بیده تمیز را شناسایی کرد. نهایتا بر روی کروموزوم 25، تعداد هفتQTL شناسایی شد که مرتبط با صفات درصد اختلاط الیاف (درصد الیاف هتروتیپ، کمپ و حقیقی)، وزن بیده تمیز و ناشور، ضریب تنوع قطر الیاف و درصد الیاف با قطر 50-40 میکرومتر بودند.

کلمات کلیدی

گوسفند بلوچی و صفات پشم؛ مکان مکان‌یابی ژنها؛ نشانگرهای DNA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050143,
author = {داشاب, غلامرضا and اسلمی نژاد, علی اصغر and نصیری, محمدرضا and علی اسماعیل زاده کشکوئیه and داوود علی ساقی},
title = {تجزیه جایگاه های ژنی ،(QTL) مؤثر بر صفات کمی و کیفی الیاف پشم درگوسفند بلوچی},
journal = {علوم دامی ایران},
year = {2013},
volume = {43},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4773},
pages = {539--552},
numpages = {13},
keywords = {گوسفند بلوچی و صفات پشم؛ مکان مکان‌یابی ژنها؛ نشانگرهای DNA},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجزیه جایگاه های ژنی ،(QTL) مؤثر بر صفات کمی و کیفی الیاف پشم درگوسفند بلوچی
%A داشاب, غلامرضا
%A اسلمی نژاد, علی اصغر
%A نصیری, محمدرضا
%A علی اسماعیل زاده کشکوئیه
%A داوود علی ساقی
%J علوم دامی ایران
%@ 2008-4773
%D 2013

[Download]