چهاردهمین کنگره علوم خاک , 2015-09-07

عنوان : ( اثر سطوح مختلف کود فسفر بر اجزاء نیتروژن معدنی خاک در خاک چسبیده به ریشه و توده خاک برای کشت گندم )

نویسندگان: سعیده سعادتی فر , رضا خراسانی , امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیتروژن معدنی در توده خاک و خاک چسبیده به ریشه رفتار متفاوتی دارد.به منظور بررسی تغییرات نیتروژن معدنی (نیترات و آمونیوم)آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار، در 3 سطح فسفر (0 ، 20 و 40 میلی گرم بر کیلوگرم)و دو بخش توده خاک و خاک چسبیده به ریشه در انجام شد. نتایج مطالعه حاکی ا ز آن بود که مقدار اجزاء نیتروژن معدنی در خاک چسبیده ‌به ریشه کمتر از توده‌ی خاک بود.با افزایش غلظت فسفر، غلظت نیتروژن معدنی،نیترات و آمونیوم در هر دو بخش توده خاک و خاک چسبیده به ریشه کاهش یافت.این بدلیل تغییر در ترواشات ریشه و برداشت گیاه است.

کلمات کلیدی

, خاک چسبیده به ریشه, تراوشات ریشه, نیترات و آمونیوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050144,
author = {سعادتی فر, سعیده and خراسانی, رضا and لکزیان, امیر},
title = {اثر سطوح مختلف کود فسفر بر اجزاء نیتروژن معدنی خاک در خاک چسبیده به ریشه و توده خاک برای کشت گندم},
booktitle = {چهاردهمین کنگره علوم خاک},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {خاک چسبیده به ریشه، تراوشات ریشه، نیترات و آمونیوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح مختلف کود فسفر بر اجزاء نیتروژن معدنی خاک در خاک چسبیده به ریشه و توده خاک برای کشت گندم
%A سعادتی فر, سعیده
%A خراسانی, رضا
%A لکزیان, امیر
%J چهاردهمین کنگره علوم خاک
%D 2015

[Download]