رفتار حرکتی, دوره (7), شماره (21), سال (2015-12) , صفحات (161-176)

عنوان : ( تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه‌ریزی و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی )

نویسندگان: مژگان معمارمقدم , حمید رضا طاهری تربتی , مهدی سهرابی , علی مشهدی , علی کاشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب بر برنامهریزی و حل مسئلۀ کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزونکنشی انجام شد. بدینمنظور، 40 دانشآموز پسر هفت تا 11 سال از مدارس ابتدایی ناحیۀ شش مشهد بهصورت نمونهگیری داوطلبانه انتخاب گردیدند. تشخیص اختلال با استفاده از فرمهای SNAP-IV ، CBCL و مصاحبۀ بالینی صورت گرفت. شرکتکنندگان بهطور تصادفی به دو گروه )تجربی و کنترل( تقسیم شدند. گروه تجربی برنامۀ تمرین منتخب را بهمدت 24 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه دریافت کردند؛ اما برای گروه کنترل هیچگونه مداخلهای مشخص نشد. آزمودنیها قبل و بعد از تمرین بهوسیلۀ تکلیف برج لندن ارزیابی شدند. تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری صورت گرفت. نتایج نشان داد عملکرد کودکان گروه تجربی در برنامهریزی و حل مسئله، تفاوت معناداری با گروه کنترل دارد (P<0.05) ؛ بنابراین، برنامۀ تمرینی با شیوه ارائهشده در این پژوهش، بر برنامه ریزی و حل مسئلۀ کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزونکنشی تأثیر داشته است.

کلمات کلیدی

, اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی, برنامه تمرینی منتخب, برنامه‌ریزی, حل مسئله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050149,
author = {معمارمقدم, مژگان and طاهری تربتی, حمید رضا and سهرابی, مهدی and مشهدی, علی and علی کاشی},
title = {تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه‌ریزی و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی},
journal = {رفتار حرکتی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {21},
month = {December},
issn = {2322-1631},
pages = {161--176},
numpages = {15},
keywords = {اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی، برنامه تمرینی منتخب، برنامه‌ریزی، حل مسئله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه‌ریزی و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی
%A معمارمقدم, مژگان
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A سهرابی, مهدی
%A مشهدی, علی
%A علی کاشی
%J رفتار حرکتی
%@ 2322-1631
%D 2015

[Download]