پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی, دوره (6), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (33-48)

عنوان : ( گفتار بیصدا: تأملی بر زبان بدن در غزلیات شمس )

نویسندگان: مینا بهنام , ابوالقاسم قوام , محمد تقوی , محمدرضا هاشمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دبیات به عنوان رسانه‌ای کلامی که دارای شخصیتهای انسانی است، سرشار از نشانه‌های غیر‌کلامی از جمله علایم زبان بدن است. کاربرد این زبان دلالی در غزلیات شمس قابل توجه است. مولوی در این اثر اغلب از باب حفظ حریم و قداست شخصیت به ویژه شمس تبریزی حرکات وی را در موقعیتهای مختلف با استفاده از زبان بدن به نحوی رمزگونه به تصویر کشیده که با تأمل در آن می‌توان واکنش گوینده را به مخاطب دریافت و با رویکردی گفتمانی جایگاه، موضع و احساس او را نسبت به وی تعیین کرد. بر این اساس در این تحقیق نشانه های غیرکلامی به اقسام دیداری، آوایی و علایم مربوط به فاصله بدنی تقسیم و طیف معنایی و بسامد تکرار هر یک، با در نظر داشتن بافت غزل مولوی مشخص شده است. برآیند تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش نشان می‌دهد که مولوی در غزل تنها شاعری درون‌گرا نیست و از مقولات بیرونی از جمله علایم زبان بدن و گزارش آن‌ها در متن غزلیات شمس نیز غافل نمانده است؛ و شاید بتوان همین توجه مولوی را نیز معلول دل‌مشغولی و درون نگری وی یا ترجیح حکم باطن بر ظاهر دانست که همچنان میل و علاقه شدید به دیدار یار و توصیف این مسأله از دغدغه‌های فکری مولوی چه در قلمرو امور باطنی و ایجاد ارتباط بین مسایل دیداری با امور انتزاعی و چه در علایم زبان بدن محسوب می‌شود.

کلمات کلیدی

, زبان بدن, ارتباط غیرکلامی, غزلیات شمس, نشانه‌شناسی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050152,
author = {بهنام, مینا and قوام, ابوالقاسم and تقوی, محمد and هاشمی, محمدرضا},
title = {گفتار بیصدا: تأملی بر زبان بدن در غزلیات شمس},
journal = {پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-1030},
pages = {33--48},
numpages = {15},
keywords = {زبان بدن، ارتباط غیرکلامی، غزلیات شمس، نشانه‌شناسی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گفتار بیصدا: تأملی بر زبان بدن در غزلیات شمس
%A بهنام, مینا
%A قوام, ابوالقاسم
%A تقوی, محمد
%A هاشمی, محمدرضا
%J پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی
%@ 1735-1030
%D 2014

[Download]