مطالعات میان فرهنگی, دوره (9), شماره (22), سال (2014-12) , صفحات (9-33)

عنوان : ( مطالعه تطبیقی فرهنگ اقوام کرد، ترکمن و فارس در خراسان شمالی )

نویسندگان: داود خانی , حامد خراسانی طرقی , علی شیرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درون هر جامعه ای خرده فرهنگهای مختلفی وجود دارد که یکی از مطرح ترین آنها، اقوام آن جامعه است. با توجه به زمینه های تاریخی و جغرافیایی شکل گیری اقوام مختلف، امکان بروز تفاوتهایی در ارزشهای فرهنگی آنان وجود دارد. از طرفی جهانی شدن و ارتباطات و تعامل میان اقوام موجب همسانی و نزدیکی ارزشهای فرهنگی قومیتها می گردد. برای مدیریت موثر جامعه این تفاوتها و شباهت ها می بایست مورد توجه قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه ارزشهای فرهنگی سه قوم کرد، فارس و ترکمن در استان خراسان شمالی (که گنجینه های از فرهنگهای مختلف است)، انجام شده است. بدین منظور از چارچوب هافستد شامل شش بعد مردانگی-زنانگی، فردگرایی-جمع گرایی، پرهیز از عدم اطمینان، فاصله قدرت، نگاه کوتاه مدت- بلندمدت و سختگیری در مقابل سهل گیری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، مردمان سه قوم کرد، فارس و ترکمن در استان خراسان شمالی بودند که با استفاده از نمونه گیری 115 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار این پژوهش، پرسشنامه هافستد بوده است. روایی و پایایی ارزیابی شد. نتایج (LISREL گویه ها و ابعاد مورد بررسی به کمک تحلیل عاملی تائیدی(نرم افزار پژوهش نشان داد که در ابعاد مردانگی- زنانگی، پذیرش فاصله قدرت و نیز سختگیری- سهل گیری تفاوت معناداری میان اقوام فارس، کرد و ترکمن خراسان شمالی وجود ندارد اما در سه بعد فردگرایی-جمع گرایی، پرهیز از عدم اطمینان و نگرش بلندمدت-کوتاه مدت میان سه قوم مورد مطالعه اختلاف معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, فرهنگ اقوام, قومیت, مطالعه هافستد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050182,
author = {خانی, داود and خراسانی طرقی, حامد and شیرازی, علی},
title = {مطالعه تطبیقی فرهنگ اقوام کرد، ترکمن و فارس در خراسان شمالی},
journal = {مطالعات میان فرهنگی},
year = {2014},
volume = {9},
number = {22},
month = {December},
issn = {1735-8663},
pages = {9--33},
numpages = {24},
keywords = {فرهنگ اقوام، قومیت، مطالعه هافستد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تطبیقی فرهنگ اقوام کرد، ترکمن و فارس در خراسان شمالی
%A خانی, داود
%A خراسانی طرقی, حامد
%A شیرازی, علی
%J مطالعات میان فرهنگی
%@ 1735-8663
%D 2014

[Download]