مطالعات رفتار سازمانی, دوره (3), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (65-87)

عنوان : ( نقش عوامل روانشناختی در بروز پدیده پافشاری بر تعهدات با توجه به نقش واسط ادراک از ریسک مدیران )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , علیرضا پویا , قاسم اسلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پافشاری غیرمنطقی بر تعهدات و تصمیات، پدیده شناخته شده ای است که در آن افراد و سازمان ها به سرمایه گذاری در آنچه که اقدامی شکست خورده است، ادامه می دهند. عوامل مختلفی درصدد تبیین این پدیده هستند، که از آن میان، عوامل روانشناختی بیشترین نقش را در توجیه این پدیده دارند. در تحقیق حاضر هدف، تعیین تأثیرگذاری عوامل روانشناختیِ خود-کارآمدی، خود توجیهی و امید بر پافشاری بر تعهدات مدیران شرکت های بازرگانی مستقر در شهر مشهد با توجه به نقش واسط ادراک از ریسک می باشد. روش تحقیق، ماهیتی پیمایشی- کاربردی دارد. داده های این تحقیق با نظرسنجی از مدیران شرکت های بازرگانی شهر مشهد، از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ بزرگ تر از 70/. برای سازه‌های مختلف پرسش‌نامه، پایایی آن را مورد تأیید قرار داد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از روش آماری مدل های معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان داد که عوامل خود-کارآمدی، خود توجیهی و امید توجیه کننده پدیده پافشاری بر تعهدات در میان مدیران بازرگانی شهر مشهد می باشد

کلمات کلیدی

پافشاری بر تعهدات؛ خودتوجیهی؛ خودکارآمدی؛ امید؛ ادراک از ریسک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050193,
author = {رحیم نیا , فریبرز and پویا, علیرضا and اسلامی, قاسم},
title = {نقش عوامل روانشناختی در بروز پدیده پافشاری بر تعهدات با توجه به نقش واسط ادراک از ریسک مدیران},
journal = {مطالعات رفتار سازمانی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {3},
month = {December},
issn = {2322-1518},
pages = {65--87},
numpages = {22},
keywords = {پافشاری بر تعهدات؛ خودتوجیهی؛ خودکارآمدی؛ امید؛ ادراک از ریسک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش عوامل روانشناختی در بروز پدیده پافشاری بر تعهدات با توجه به نقش واسط ادراک از ریسک مدیران
%A رحیم نیا , فریبرز
%A پویا, علیرضا
%A اسلامی, قاسم
%J مطالعات رفتار سازمانی
%@ 2322-1518
%D 2014

[Download]