علوم زراعی ایران, دوره (17), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (104-114)

عنوان : ( اثر تراکم بوته و زمان برداشت بر عملکرد کاسنی علوفه‌ای رقم پونا (Cichorium intybus L. cv. Grasslands Puna) )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , احمد بالندری , سیدمحمد سیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور ارزیابی اثر تراکم کاشت و زمان برداشت در طی دو سال 1386 و 1387 به صورت کرت‌های خرد شده در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. سطوح تراکم بوته (10، 20 و40 بوته در متر مربع) و سه زمان برداشت (10 درصد گل‌دهی، 60-50 درصد گل‌دهی و گل‌دهی کامل) به ترتیب در کرت‌های اصلی و فرعی در نظر گرفته شدند. در این آزمایش از هر تیمار سه چین برداشت شد و داده‌های آزمایش در سال اول و دوم به صورت کرت‌های دو بار خرد شده در زمان و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار تجزیه شدند. نتایج نشان داد که 10 درصد گل‌دهی و گل‌دهی کامل کاسنی علوفه‌ای رقم پونا به ترتیب 113 و 140 روز پس از کاشت (2160 و 2729 درجه- روز رشد) اتفاق افتاد. با افزایش تراکم از 10 به 40 بوته در متر مربع، عملکرد علوفه تر و خشک و عملکرد خشک برگ به ترتیب 59، 29 و 28 درصد افزایش یافتند. کمترین عملکرد خشک برگ (2/452 کیلوگرم در هکتار) و نسبت برگ به زیست توده (4/355 گرم در کیلوگرم) نیز در زمان برداشت سوم (مرحله گل‌دهی کامل) مشاهده گردید. در این آزمایش، بالاترین عملکرد قابل قبول کاسنی علوفه‌ای رقم پونا در تراکم کاشت 40 بوته در مترمربع همراه با برداشت گیاه در مرحله 50 درصدگل‌دهی در شرایط اقلیمی محل اجرای آزمایش بدست آمد.

کلمات کلیدی

, خاکستر علوفه, عملکرد علوفه خشک, کاسنی علوفه‌ای و نسبت برگ به زیست توده,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050194,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and احمد بالندری and سیدی, سیدمحمد},
title = {اثر تراکم بوته و زمان برداشت بر عملکرد کاسنی علوفه‌ای رقم پونا (Cichorium intybus L. cv. Grasslands Puna)},
journal = {علوم زراعی ایران},
year = {2015},
volume = {17},
number = {2},
month = {September},
issn = {1562-5540},
pages = {104--114},
numpages = {10},
keywords = {خاکستر علوفه، عملکرد علوفه خشک، کاسنی علوفه‌ای و نسبت برگ به زیست توده،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تراکم بوته و زمان برداشت بر عملکرد کاسنی علوفه‌ای رقم پونا (Cichorium intybus L. cv. Grasslands Puna)
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A احمد بالندری
%A سیدی, سیدمحمد
%J علوم زراعی ایران
%@ 1562-5540
%D 2015

[Download]