آموزش در علوم پزشکی, دوره (14), شماره (8), سال (2014-11) , صفحات (685-694)

عنوان : ( رابطه بین هوش هیجانی و به‌کارگیری مؤلفه‌های تدریس اثر بخش استادان دانشگاه علوم پزشکی مازندران )

نویسندگان: حسن اسلامیان , حسین جعفری ثانی , زهره گودرزی , زهرا اسلامیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه توانایی تنظیم و مدیریت هیجانات استادان در کلاس درس مقوله‌ای بسیار مهم و تعیین کننده برای تدریس موفق و مؤثر است. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هوش هیجانی استادان و اثر بخشی تدریس و به کارگیری مؤلفه‌های تدریس اثر بخش استادان دانشگاه علوم پزشکی بود. در این پژوهش توصیفی همبستگی جامعه آماری شامل کلیه استادان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بود که در سال تحصیلی 92-91 مشغول به تدریس بودند(393 نفر). مطابق با جدول حجم نمونه کرجسی و مورگان 191 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش حاضر شامل پرسشنامه محقق ساخته تدریس اثر بخش و پرسشنامه هوش هیجانی بارـان بود. تجزیه و تحلیل داده ۀای پژوهش با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام شد. نتایج: بین متغیر هوش هیجانی استادان با انجام تدریس اثر بخش توسط آن‌ها رابطه معناداری مشاهده شد.هوش هیجانی استادان با ضریب معناداری قدرت پیش بینی تدریس اثر بخش را نشان داد. بین هوش هیجانی استادان و به‌کارگیری همه مؤلفه‌های تدریس اثر بخش( طراحی تدریس، اجرای آموزش، مدیریت کلاس درس، روابط انسانی، ارزشیابی و برخورداری از ویژگی‌های مطلوب شخصیتی) رابطه معناداری وجود داشت. نتیجه‌گیری: نتایج بیانگر آن بود که با کنترل متغیرهای سن، جنس و تحصیلات استادان، فاکتور هوش هیجانی قادر است با قدرت بالایی اثر بخشی تدریس استادان را پیش بینی نماید. به بیان دیگر برخورداری استادان از هوش هیجانی بالا می‌تواند عاملی تعیین کننده در اثر بخشی تدریس آنان باشد.

کلمات کلیدی

, هوش هیجانی , تدریس اثر بخش , پیش بینی تدریس اثر بخش, استادان دانشگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050201,
author = {حسن اسلامیان and جعفری ثانی, حسین and زهره گودرزی and اسلامیان, زهرا},
title = {رابطه بین هوش هیجانی و به‌کارگیری مؤلفه‌های تدریس اثر بخش استادان دانشگاه علوم پزشکی مازندران},
journal = {آموزش در علوم پزشکی},
year = {2014},
volume = {14},
number = {8},
month = {November},
issn = {9359-1608},
pages = {685--694},
numpages = {9},
keywords = {هوش هیجانی ، تدریس اثر بخش ، پیش بینی تدریس اثر بخش، استادان دانشگاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بین هوش هیجانی و به‌کارگیری مؤلفه‌های تدریس اثر بخش استادان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
%A حسن اسلامیان
%A جعفری ثانی, حسین
%A زهره گودرزی
%A اسلامیان, زهرا
%J آموزش در علوم پزشکی
%@ 9359-1608
%D 2014

[Download]