پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (193-202)

عنوان : ( بررسی غلظت محلول غذایی، زمان و دفعات مناسب برگپاشی بر رشد بنه‌های دختری زعفران )

نویسندگان: رضا خراسانی , پرویز رضوانی مقدم , فاطمه حسن زاده اوّل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهمنظور بررسی سطوح مختلف غلظت و زمان و تعداد دفعات متفاوت برگپاشی بر وزن و میزان غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ و بنه زعفران، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار بهصورت گلدانی در محیط باز در باغ تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل 4 سطح غلظت محلول غذایی (0، 4، 8 و 12 در هزار) و 7 سطح دفعات و زمانهای مختلف برگپاشی (F1: برگپاشی در تاریخ 15 بهمن، F2: برگپاشی در تاریخ 30 بهمن، F3: برگپاشی در تاریخ 15 اسفند، F4: برگپاشی در تاریخ‌های 15 بهمن و 30 بهمن، F5: برگپاشی در تاریخ‌های 15 بهمن و 15 اسفند و F6: برگپاشی در تاریخ‌های 30 بهمن و 15 اسفند و F7: برگپاشی در تاریخ‌های 15 بهمن، 30 بهمن و 15 اسفند) بودند. نتایج تجزیه واریانس صفات اندازهگیری شده، نشان داد که تعداد و وزن تر و خشک بنه و و وزن تر و خشک برگ تحت تأثیر غلظت¬های متفاوت و همچنین دفعات و زمان¬های مختلف برگپاشی قرار نگرفت. همچنین مقایسه غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در برگ و بنه گیاه زعفران نشان داد که تفاوت معنیداری بین سطوح تیمارهای برگپاشی و شاهد وجود نداشت. از اینرو به¬نظر می¬رسد که با توجه به خصوصیات برگ زعفران و نیازهای غذایی محدود آن، برگپاشی در غلظتهای مختلف محلول غذایی و دفعات و تاریخهای متفاوت، نمیتواند سبب افزایش رشد رویشی و پیامد آن بهبود خصوصیات رشدی وتغذیه¬ای بنه گیاه زعفران شود.

کلمات کلیدی

, برگهای زعفران, تولید بنه زعفران, جذب عناصر, محلول غذایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050202,
author = {خراسانی, رضا and رضوانی مقدم, پرویز and حسن زاده اوّل, فاطمه},
title = {بررسی غلظت محلول غذایی، زمان و دفعات مناسب برگپاشی بر رشد بنه‌های دختری زعفران},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2015},
volume = {13},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1472},
pages = {193--202},
numpages = {9},
keywords = {برگهای زعفران، تولید بنه زعفران، جذب عناصر، محلول غذایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی غلظت محلول غذایی، زمان و دفعات مناسب برگپاشی بر رشد بنه‌های دختری زعفران
%A خراسانی, رضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A حسن زاده اوّل, فاطمه
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2015

[Download]