کنفرانس فیزیک ایران 1394 , 2015-08-24

عنوان : ( بررسی خواص الکترواپتیکی FeS2 و امکان سنجی استفاده از آن در سلول های خورشیدی )

نویسندگان: فرشاد فرشید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، برخی خواص الکترواپتیکی نیمرسانای FeS2 در فاز پیریت و همچنین امکان استفاده از این ترکیب در سلول های خورشیدی ، بر اساس نظریه تابعی چگالی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر گاف غیرمستقیم 0.7eV و ضریب جذب از مرتبه10 به توان 5 بر سانتی متر در بازه نور مرئی است. همچنین چگالی حالت ها، ساختار نواری و برخی از مشخصه های اپتیکی FeS2 مثل تابع اتلاف انرژی، تابع دی الکتریک و هدایت اپتیکی نیز محاسبه شده است. داده های تئوری به دست آمده و تجربی برای تابع دی الکتریک در توافق خوبی با تجربه است.

کلمات کلیدی

, Fes2 , Pyrite , indirect band gap, optical properties, loss function
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050206,
author = {فرشید, فرشاد},
title = {بررسی خواص الکترواپتیکی FeS2 و امکان سنجی استفاده از آن در سلول های خورشیدی},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1394},
year = {2015},
location = {lمشهد, ايران},
keywords = {Fes2 ; Pyrite ; indirect band gap; optical properties; loss function},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص الکترواپتیکی FeS2 و امکان سنجی استفاده از آن در سلول های خورشیدی
%A فرشید, فرشاد
%J کنفرانس فیزیک ایران 1394
%D 2015

[Download]