پژوهش های خاک, دوره (29), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (1-10)

عنوان : ( اثر اسید اگزالیک در افزایش قابلیت استفاده فسفر برای گیاه گندم )

نویسندگان: سیما دبستانی رضوی , رضا خراسانی , امیر فتوت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بعضی از گیاهان کلسیم‌دوست در شرایط کمبود فسفر، به طور طبیعی قادرند تا حدی قابلیت استفاده فسفر را از طریق تراوش برخی ترکیبات نظیر اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم افزایش دهند. این تحقیق با الگوبرداری از این ویژگی خاص گیاهان و با هدف استفاده از یک اسید آلی در خاک آهکی با فسفر قابل استفاده نسبتاً کم، به منظور افزایش قابلیت جذب فسفر انجام شد. آزمایش در گلخانه با پنج تیمار ترکیبی از کود معدنی مونو کلسیم فسفات (Ca(H2PO4).2H2O) و اسید اگزالیک (خالص با فرمول C2H2O4.2H2O) به صورت طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار و در یک خاک آهکی با بافت لوم انجام گرفت. برای ساخت تیمارها مقادیر 68، 8/40، 2/27، 6/13 و صفر میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک از کود مونو کلسیم فسفات به ترتیب با صفر، 6/1، 4/2، 2/3 و 4 میلی‌مول بر کیلوگرم خاک از اسید اگزالیک ترکیب شد. دو ماه بعد از کشت گندم (Triticum aestivum) از رقم پارسی، گیاهان برداشت شد و ماده خشک اندام رویشی، غلظت و مقدار جذب فسفر توسط گندم و غلظت فسفر قابل جذب خاک اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان داد دامنه غلظت‌های مورد استفاده اسید اگزالیک (6/1 تا 4 میلی‌مول بر کیلوگرم خاک) برای افزایش قابلیت استفاده فسفر مناسب بود. کم کردن مصرف کود فسفر در خاک و اضافه کردن اسید اگزالیک برای جبران آن وزن ماده خشک گیاه را کاهش نداد و منجر به افزایش معنی‌دار جذب فسفر از خاک نیز شد. همچنین اضافه کردن اسید اگزالیک به خاک کارایی جذب فسفر گیاه را افزایش داد. نتایج تحقیق نشان داد، تیمار 2/27 میلی گرم بر کیلوگرم کود مونو کلسیم فسفات (به عنوان 40 درصد نیاز کود فسفر گیاه) و 4/2 میلی‌مول بر کیلوگرم اسید اگزالیک، بهترین ترکیب کود و اسید، برای افزایش قابلیت استفاده فسفر بود.

کلمات کلیدی

, خاک آهکی, کارایی جذب فسفر, کود فسفر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050208,
author = {دبستانی رضوی, سیما and خراسانی, رضا and فتوت, امیر},
title = {اثر اسید اگزالیک در افزایش قابلیت استفاده فسفر برای گیاه گندم},
journal = {پژوهش های خاک},
year = {2015},
volume = {29},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-7124},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {خاک آهکی، کارایی جذب فسفر، کود فسفر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر اسید اگزالیک در افزایش قابلیت استفاده فسفر برای گیاه گندم
%A دبستانی رضوی, سیما
%A خراسانی, رضا
%A فتوت, امیر
%J پژوهش های خاک
%@ 2228-7124
%D 2015

[Download]