ارتباط علمی, دوره (30), شماره (3), سال (2014-8) , صفحات (1-10)

عنوان : ( بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان کارشناسی ارشد جدید الورود تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی در استفاده از اینترنت و منابع الکترونیکی )

نویسندگان: نزهت مهاجرنسب , سعید غفاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: پژوهش حاضر ، به بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان کارشناسی ارشد جدید الورود دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در استفاده از اینترنت و منابع الکترونیک می پردازد. روش پژوهش: روش این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی است . داده ها با استفاده از پرسشنامه ، گردآوری شده است .جامعه آماری 60 نفر در مقطع کارشناسی ارشد ورودی مهرماه 1392 می باشند که در مجموع 50 پرسشنامه را تکمیل و ارائه نموده اند. یافته ها:بر اساس یافته های پژوهش دانشجویان این دوره آشنایی متوسطی با اینترنت دارند و هدف اصلی آنان ، جستجوی مقالات و مطالب علمی و پژوهشی در اینترنت است ولی مهارت کافی برای استفاده از منابع الکترونیک را ندارند و نحوه آشنایی آنان با این منابع از طریق دوستان و همکلاسی ها بوده است. در بین پایگاه های الکترونیکی خارجی ، ISIوSport Discus به میزان 30% و پایگاه داخلی SIDبه میزان 56% مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین 86% دانشجویان از موتور جستجوی Googleو بیشتر به منظور جستجویمقالات و مطالب علمی و پژوهشی استفاده می کنند. اکثر دانشجویان این گروه در دوره های آموزش مهارتهای اطلاع یابی شرکت ننموده و گذراندن این دوره ها را ضروری می دانند. نتیجه گیری:با توجه به اینکه اکثر دانشجویان جدید الورود کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، آشنایی متوسطی با اینترنت دارند و مهارت کافی جهت اطلاع یابی و استفاده از منابع الکترونیک را ندارند لذا برگزاری دوره های آموزش در زمینه آشنایی بیشتر با مهارتها و ابزارهای جستجو و استفاده از منابع الکترونیک ، ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی

, رفتاراطلاع یابی, دانشجویان کارشناسی ارشد جدید الورود, تربیت بدنی و علوم ورزشی, اینترنت , منابع الکترونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050209,
author = {مهاجرنسب, نزهت and سعید غفاری},
title = {بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان کارشناسی ارشد جدید الورود تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی در استفاده از اینترنت و منابع الکترونیکی},
journal = {ارتباط علمی},
year = {2014},
volume = {30},
number = {3},
month = {August},
issn = {2008-1839},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {رفتاراطلاع یابی، دانشجویان کارشناسی ارشد جدید الورود، تربیت بدنی و علوم ورزشی، اینترنت ، منابع الکترونیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان کارشناسی ارشد جدید الورود تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی در استفاده از اینترنت و منابع الکترونیکی
%A مهاجرنسب, نزهت
%A سعید غفاری
%J ارتباط علمی
%@ 2008-1839
%D 2014

[Download]