پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی, دوره (3), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (67-91)

عنوان : ( تاثیر عدم اطمینان محیطی بر نو آوری سازمانی: تبیین نقش ساختار سازمانی به عنوان متغیر مداخله گر )

نویسندگان: عبداله حسنی توابع , مصطفی کاظمی , یعقوب مهارتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در محیط پویای امروزی، داشتن استراتژی‌های مناسب به تنهایی برای شرکت‌ها کافی نبوده و باید آن‌ها قادر به هماهنگی با محیط خود نیز باشند. نوآوری یکی از عواملی است که شرکت‌ها با گزینش ساختار سازمانی مناسب می‌توانند از آن برای دستیابی به مزیت رقابتی ماندگار بهره ‌گیرند. هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی ساختار سازمانی (رسمیت، تمرکز و پیچیدگی) بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری سازمانی است. به این منظور از مدل‌یابی معادلات ساختاری و حداقل مربعات جزئی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، مجموعه شرکت‌های تولیدی متوسط و بزرگ شهرستان مشهد و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه بود که در بین مدیران ارشد این شرکت‌ها توزیع و جمع‌آوری شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از نمونه آماری 89 نفری مدیران ارشد شرکت‌های مذکور نشان داد که مدل مفهومی پژوهش از برآزش مناسبی برخوردار بوده و رابطه بین عدم طمینان محیطی با ابعاد ساختار سازمانی، یعنی تمرکز، رسمیت و پیچیدگی و همچنین رابطه بین رسمیت و پیچیدگی ساختار سازمانی با نوآوری معنادار بود. اما رابطه بین تمرکزگرایی و نوآوری معنادار نبود که در نتیجه نقش میانجی پیچیدگی و رسمیت ساختار سازمانی در رابطه بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری معنادار و مورد تأیید قرار گرفته و نقش میانجی تمرکزگرایی مورد تأیید قرار نگرفت.

کلمات کلیدی

, عدم اطمینان محیطی, ساختار سازمانی, پیچیدگی, رسمیت, تمرکز, نوآوری سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050211,
author = {حسنی توابع, عبداله and کاظمی, مصطفی and مهارتی, یعقوب},
title = {تاثیر عدم اطمینان محیطی بر نو آوری سازمانی: تبیین نقش ساختار سازمانی به عنوان متغیر مداخله گر},
journal = {پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {4},
month = {January},
issn = {2228-6977},
pages = {67--91},
numpages = {24},
keywords = {عدم اطمینان محیطی، ساختار سازمانی، پیچیدگی، رسمیت، تمرکز، نوآوری سازمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر عدم اطمینان محیطی بر نو آوری سازمانی: تبیین نقش ساختار سازمانی به عنوان متغیر مداخله گر
%A حسنی توابع, عبداله
%A کاظمی, مصطفی
%A مهارتی, یعقوب
%J پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی
%@ 2228-6977
%D 2014

[Download]