روانشناسی تربیتی-دانشگاه علامه طباطبایی, دوره (10), شماره (34), سال (2015-3) , صفحات (207-232)

عنوان : ( ارائه‌‌‌ الگوی روانشناختی شکوفایی انسان بر اساس نظریه زمینه ای: یک پژوهش کیفی )

نویسندگان: هانیه هژبریان , ایمان الله بیگدلی , محمود نجفی , علی محمد رضایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین عوامل تشکیل دهنده‌‌ و اثرگذار بر شکوفایی انسان در قالب یک الگوی پارادایمی بود. به منظور نیل به این هدف، با توجه به ویژگی‌های خاص سازه شکوفایی، رویکرد پژوهش کیفی و روش نظریه‌‌ زمینه ای به کار گرفته شد. شرکت کنندگان در پژوهش 36 نفر از روانشناسان متخصص در مباحثِ مرتبط با شکوفایی انسان بودند که با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس سه روش کدگذاری مورد استفاده در نظریه زمینه ای شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که سازه شکوفایی از سه مؤلفه‌ اساسی پیشرفت/دستآورد، مشارکت اجتماعی و احساس رضایت/شادکامی تشکیل می شود. عوامل اثرگذار بر شکوفایی نیز شامل غایت نگری، انگیزه شکوفایی، شرایط اجتماعی- محیطی- فرهنگی، هیجان مثبت، روابط مثبت، ویژگی های شخصیتی (تجربه پذیری، مسئولیت پذیری) و شایستگی ها می باشد. برخی از این عوامل به عنوان متغیرهای علّی و برخی در نقش متغیرهای زمینه ای یا واسطه ای ظاهر می شوند. در صورت ترکیب و تعامل مناسب این عوامل شکوفایی انسان قابل تحقق خواهد بود. نتایج این پژوهش می تواند در تدوین برنامه های مداخله ای به منظور تسهیل و تسریع شکوفایی افراد مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی

شکوفایی انسان؛ الگوی پارادایمی؛ نظریه زمینه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050215,
author = {هانیه هژبریان and بیگدلی, ایمان الله and محمود نجفی and علی محمد رضایی},
title = {ارائه‌‌‌ الگوی روانشناختی شکوفایی انسان بر اساس نظریه زمینه ای: یک پژوهش کیفی},
journal = {روانشناسی تربیتی-دانشگاه علامه طباطبایی},
year = {2015},
volume = {10},
number = {34},
month = {March},
issn = {1735-4617},
pages = {207--232},
numpages = {25},
keywords = {شکوفایی انسان؛ الگوی پارادایمی؛ نظریه زمینه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه‌‌‌ الگوی روانشناختی شکوفایی انسان بر اساس نظریه زمینه ای: یک پژوهش کیفی
%A هانیه هژبریان
%A بیگدلی, ایمان الله
%A محمود نجفی
%A علی محمد رضایی
%J روانشناسی تربیتی-دانشگاه علامه طباطبایی
%@ 1735-4617
%D 2015

[Download]