علوم زیستی دانشگاه آزاد زنجان, دوره (8), شماره (3), سال (2015-8) , صفحات (61-68)

عنوان : ( بررسی اثر عصاره تام الکلی ستاره شکننده دریایی خلیج فارس به روش برون تنی )

نویسندگان: سجاد فرخ یار , جواد بهارآرا , فریده نامور , مرتضی بهنام رسولی , طیبه رمضانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف:فرآورده های طبیعی در مقایسه با داروهای شیمیایی دارای عوارض جانبی کمتر و تهیه به مراتب آسان تر می باشند. ستاره شکننده دریایی واجد مواد فعال زیستی از جمله ساپونین ها و نفتاکوییون است. در پژوهش حاضر اثرات عصاره تام الکلی ستاره شکننده دریاییخلیج فارس به روش برون تنی بررسی شده است. روش کار:عصاره ی تام الکلی ستاره شکننده دریایی در غلظت های 100،200،300،400 میکروگرم/میلی لیتر تهیه شد. فعالیت ضد التهابی عصاره تام الکلی ستاره شکننده از طریق بررسی مهار دناتوره شدن آلبومینپایداری غشا گلبول قرمز و مهار فعالیت پروتئینازی در مقایسه با آسپرین به عنوان داروی استاندارد ضد التهابی ارزیابی گردید. داده های حاصل با نرم افزار SPSSو آزمون آماریT در سطح معنی داری 05/ 0>Pتحلیل گردید. یافته ها:نتایج حاصل نشان داد که عصاره تام الکلی ستاره شکننده خلیج فارس باعث مهار دناتوره شدن آلبومین در غلظت 300 میکروگرم/میلی لیتر و باعث پایداری غشای گلبول قرمز در غلظت 400 میکروگرم/میلی لیتر و نیز مهار فعالیت پروتئینازی در غلظت 400 میکروگرم/میلی لیتر شد. نتیجه گیری:نتایج بیان گر آن است که عصاره تام الکلی ستاره شکننده خلیج فارس دارای اثرات ضد التهابی است و این فرآورده­ی طبیعی دریایی می تواند کاندید مناسبی در مطالعات بیماری های رایج التهابی به شمار آید.

کلمات کلیدی

, التهاب, ستاره شکننده, آلبومین, غشای گلبول قرمز, فعالیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050224,
author = {سجاد فرخ یار and جواد بهارآرا and فریده نامور and بهنام رسولی, مرتضی and طیبه رمضانی},
title = {بررسی اثر عصاره تام الکلی ستاره شکننده دریایی خلیج فارس به روش برون تنی},
journal = {علوم زیستی دانشگاه آزاد زنجان},
year = {2015},
volume = {8},
number = {3},
month = {August},
issn = {1735-9880},
pages = {61--68},
numpages = {7},
keywords = {التهاب،ستاره شکننده،آلبومین،غشای گلبول قرمز، فعالیت پروتئینازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر عصاره تام الکلی ستاره شکننده دریایی خلیج فارس به روش برون تنی
%A سجاد فرخ یار
%A جواد بهارآرا
%A فریده نامور
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A طیبه رمضانی
%J علوم زیستی دانشگاه آزاد زنجان
%@ 1735-9880
%D 2015

[Download]