حفاظت گیاهان, دوره (29), شماره (1), سال (2015-11) , صفحات (1-8)

عنوان : ( شناسایی سرولوژیکی، مولکولی و فیلوژنتیکی ویروس موزائیک زرد کدو مسمایی در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: زینب حیدری نیا , بهروز جعفرپور , پریسا طاهری , مهناز آشنائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از مناطق جهان، ویروس موزائیک زرد کدو باعث کاهش شدید محصول در کدوئیان می گردد. در طی بازدیدهای انجام شده طی سال های 1389-1388، از مناطق مختلف در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، از بین 392 نمونه جمع آوری شده، 72 نمونه در آزمون الایزا با آنتی بادی اختصاصی چند همسانه ای ویروسZYMV دارای واکنش مثبت بودند. در ادامه تحقیق، دو نمونه مثبت بر اساس دامنه میزبانی و منطقه جغرافیایی برای مطالعات بیش تر مورد بررسی قرار گرفتند. این دو جدایه انتخاب شده و ‍ژن پروتئین پوششی (bp970) آن ها (cp) از طریق نسخه برداری معکوس مبتنی بر واکنش زنجیره ای پلیمراز و با کمک آغازگرهای اختصاصی تکثیر ZYMV پس از همسانه سازی، تعیین ترادف گردید. جهت تعیین جایگاه تکاملی دو جدایه ایرانیZYMV مورد بررسی در مقایسه با سایر جدایه های ZYMV گزارش شده در دنیا درخت فیلوژنتیکی توسط نرم افزار MEGA4×1 رسم گردید. نتایج حاصله بیانگر آن است که بر مبنای ترادف نوکلئوتیدی، ناحیه ژن cp جدایه های درگز(Da) و نیشابور(Po3) بیش ترین تشابه را با جدایه SYZY-30 از کشور سوریه نشان دادند.

کلمات کلیدی

, ویروس موزائیک زرد کدو, آزمون داس الیزا, واکنش زنجیره ای پلیمراز, آنالیز فیلوژنتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050226,
author = {حیدری نیا, زینب and جعفرپور, بهروز and طاهری, پریسا and آشنائی, مهناز},
title = {شناسایی سرولوژیکی، مولکولی و فیلوژنتیکی ویروس موزائیک زرد کدو مسمایی در استان خراسان رضوی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2015},
volume = {29},
number = {1},
month = {November},
issn = {2008-4749},
pages = {1--8},
numpages = {7},
keywords = {ویروس موزائیک زرد کدو، آزمون داس الیزا، واکنش زنجیره ای پلیمراز، آنالیز فیلوژنتیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی سرولوژیکی، مولکولی و فیلوژنتیکی ویروس موزائیک زرد کدو مسمایی در استان خراسان رضوی
%A حیدری نیا, زینب
%A جعفرپور, بهروز
%A طاهری, پریسا
%A آشنائی, مهناز
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2015

[Download]