پژوهش های تولید گیاهی, دوره (21), شماره (3), سال (2014-11) , صفحات (191-202)

عنوان : ( بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزا درختان عناب Ziziphus jujuba Mill. )

نویسندگان: سعید دقیقی , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی نخعی , مهدی جهانی , سعید ملک زاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عناب ( Ziziphus jujuba Mill.) از گیاهان بومی و اقتصادی ایران است که به طور عمده در شهرستان بیرجند کشت می گردد. این گیاه درختچه ای یا در ختی ، خزان دار ، دارای برگ های ساده با وضعیت استقرار متناوب ، گل های دو جنس و میوه های شفت بوده که از میوه و چوب آن استفاده می گردد. میکوریزا، رایج ترین هم زیستی بین قارچ ها و گیاهان آوندی است و انواع گوناگونی دارد. به علت تاثیر مثبت این نوع هم زیستی بر رویش ، عملکرد در شرایط تنش زا ، سازش و گسترش جغرافیایی گیاهان ، تاثیر دور آبیاری (تنش آبی) بر میزان میکوریزایی گیاه عناب در طی یک دوره ی رشد بررسی شد. این آزمایش در قالب فاکتوریل با طرح پایه‌ی بلوک های کامل تصادفی با سه فاکتور دور آبیاری ، اندازه ی گیاه و زمان در دو تکرار در شرایط مزرعه ای اجرا شد. نتایج بررسی ها نشان داد، میزان میکوریزایی با طولانی شدن دور آبیاری درختان ( تنش آبی بیشتر) افزایش می یابد. همچنین شدت میکوریزایی ریشه ها از اردیبهشت ماه تا مرداد ماه به مقدار معنی داری افزایش می یابد. بعلاوه میزان میکوریزایی با توسعه ی اندازه ی درختان ، افزایش نشان داد. با عنایت به این که هم زیستی اندومیکوریزایی عناب در شرایط تنش زای محیطی ، جذب آب و املاح را تسهیل می کند استفاده از فن آوری توسعه ی قارچ ها ی اندو میکوریزایی ، امکان گسترش رویشگاه های عناب به محیط های جدید تر را فراهم آورده و هم جهت با اصول توسعه ی پایدار خواهد بود.

کلمات کلیدی

, میکوریزا , اندومیکوریزا , تنش آبی , عناب , .Ziziphus jujuba Mill
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050246,
author = {دقیقی, سعید and تهرانی فر, علی and داوری نژاد, غلامحسین and علی نخعی and مهدی جهانی and ملک زاده شفارودی, سعید},
title = {بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزا درختان عناب Ziziphus jujuba Mill.},
journal = {پژوهش های تولید گیاهی},
year = {2014},
volume = {21},
number = {3},
month = {November},
issn = {2322-2050},
pages = {191--202},
numpages = {11},
keywords = {میکوریزا ، اندومیکوریزا ، تنش آبی ، عناب ، .Ziziphus jujuba Mill},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزا درختان عناب Ziziphus jujuba Mill.
%A دقیقی, سعید
%A تهرانی فر, علی
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A علی نخعی
%A مهدی جهانی
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%J پژوهش های تولید گیاهی
%@ 2322-2050
%D 2014

[Download]