مطالعات برنامه ریزی آموزشی, دوره (4), شماره (8), سال (2016-3) , صفحات (135-158)

عنوان : ( توسعه شایستگی های کارآموزان فنی و حرفه ای از طریق کاربست رویکرد کل نگر مبتنی بر مدل چهارمولفه ای(4C/ID) )

نویسندگان: آمنه سیلانه , مرتضی کرمی , محمود سعیدی رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: هدف مقاله حاضر بررسی توسعه شایستگی های کارآموزان فنی و حرفه ای از طریق کاربست رویکرد کل نگر، مبتنی بر مدل چهارمولفه ای(4C/ID) در آموزش های غیررسمی فنی و حرفه ای است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بوده و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده گردید. نمونه آماری عبارت بود از 30 نفر از فراگیرانی که در دوره آموزش مهارت WORD در آموزشگاه آزاد حافظ شهر مشهد شرکت کرده بودند، که به شیوه نمونه گیری در دسترس، یک گروه از این 30 نفر به عنوان گروه آزمایش و دیگری به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل 3پرسش نامه جهت سنجش رضایت از دوره، نگرش نسبت به دوره و یک آزمون پیشرفت تحصیلی بود. نتایج نشان داد که بکارگیری رویکرد کل نگر براساس مدل چهارمولفه ای در آموزش های غیررسمی فنی و حرفه ای باعث اثربخشی دوره های آموزشی (p>0/00) می شود. درخصوص مولفه های تشکیل دهنده اثربخشی نتایج نشان داد که فراگیران در دوره طراحی شده براساس مدل چهارمولفه-ای(4C/ID)رضایت بیشتر(p=0/04) نگرش مثبت تر(p=0/001) و یادگیری بهتری (p= 0/02) نسبت به دوره مبتنی بر شیوه رایج داشتند.

کلمات کلیدی

, طراحی آموزشی کل نگر, تکالیف کامل, آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی, شایستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050250,
author = {سیلانه, آمنه and کرمی, مرتضی and سعیدی رضوانی, محمود},
title = {توسعه شایستگی های کارآموزان فنی و حرفه ای از طریق کاربست رویکرد کل نگر مبتنی بر مدل چهارمولفه ای(4C/ID)},
journal = {مطالعات برنامه ریزی آموزشی},
year = {2016},
volume = {4},
number = {8},
month = {March},
issn = {2345-3133},
pages = {135--158},
numpages = {23},
keywords = {طراحی آموزشی کل نگر، تکالیف کامل، آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی، شایستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه شایستگی های کارآموزان فنی و حرفه ای از طریق کاربست رویکرد کل نگر مبتنی بر مدل چهارمولفه ای(4C/ID)
%A سیلانه, آمنه
%A کرمی, مرتضی
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J مطالعات برنامه ریزی آموزشی
%@ 2345-3133
%D 2016

[Download]