به زراعی کشاورزی, دوره (17), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (431-440)

عنوان : ( بررسی کاربرد اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه مریم گلی کبیر تحت تنش شوری )

نویسندگان: بهاره کاشفی , محدثه قدس , محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر متقابل شوری و اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در گیاه مریم ‌گلی کبیر، آزمایشی گلدانی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 سطح کلرید سدیم و شاهد (صفر، 50، 100 و 150 میلی‌مولار)، به عنوان فاکتور اول و 3 سطح محلول پاشی اسید سالیسیلیک و شاهد (صفر، 100، 200 و 300 میلی گرم در لیتر) به عنوان فاکتور دوم با سه تکرار در سال 1392 و در مرکز آموزش جهاد کشاورزی شهرستان سمنان انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر متقابل تنش شوری و سطوح اسیدسالیسیلیک به غیر از طول برگ، وزن تر و میزان کاروتنوئید در بقیه صفات معنی دار بود. بیش ترین تاثیر در سطح شوری 50 و 100 میلی مولار و کاربرد 200 میلی گرم در لیتر اسیدسالیسیلیک دیده شد. نتایج این تحقیق نشان داد سطوح شوری بر تعداد و سطح برگ، طول دمبرگ، طول و عرض برگ، وزن خشک برگ، طول ریشه، غلظت کلروفیل ها در این گیاه تاثیرگذار بود. بطوریکه با افزایش سطح شوری میزان آنها کاهش یافت در صورتیکه میزان قندهای محلول و پرولین و کاروتنوئید افزایش یافت. کاربرد اسیدسالیسیلیک در تمامی صفات اثر تعدیل کنندگی نشان داد.

کلمات کلیدی

, تنظیم کننده رشد, صفات رشدی, کلریدسدیم, مریم گلی کبیر, نعنائیان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050253,
author = {بهاره کاشفی and محدثه قدس and مقدم, محمد},
title = {بررسی کاربرد اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه مریم گلی کبیر تحت تنش شوری},
journal = {به زراعی کشاورزی},
year = {2015},
volume = {17},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-8337},
pages = {431--440},
numpages = {9},
keywords = {تنظیم کننده رشد، صفات رشدی، کلریدسدیم، مریم گلی کبیر، نعنائیان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کاربرد اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه مریم گلی کبیر تحت تنش شوری
%A بهاره کاشفی
%A محدثه قدس
%A مقدم, محمد
%J به زراعی کشاورزی
%@ 2008-8337
%D 2015

[Download]