Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (6), شماره (4), سال (2015-11) , صفحات (183-200)

عنوان : ( رابطة بین انگیزة پیشرفت، هوش هیجانی و اضطراب کلاس زبان خارجی دانشجویان زبان فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: محمدرضا فارسیان , ناهید رضایی , سامیه پناهنده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اضطراب در کلاس زبان خارجی یکی از متغیرهایی است که تأثیر بسزایی در یادگیری زبان دارد و به همین دلیل همواره مورد توجه پژوهشگران در حوزة آموزش زبان بوده است. در این پژوهش، رابطة انگیزة پیشرفت، هوش هیجانی و اضطراب در کلاس زبان فرانسة دانشجویان و رابطة این متغیرها با سن و جنس آن‌ها را بررسی می‌کنیم. برای این کار، پرسش‌نامه‌های انگیزة پیشرفت هرمنس، هوش هیجانی بار-آن، اضطراب در کلاس زبان خارجی هورویتز و سنجش اضطراب صفت و حالت اشپیلبرگر را به 87 دانشجوی زبان ارائه کردیم. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده نمودیم. یافته‌های پژوهش نشان‌دهندة وجود رابطة معکوس معنی‌دار بین اضطراب در کلاس زبان خارجی با انگیزة پیشرفت (p= -0/001) و اضطراب در کلاس زبان خارجی و هوش هیجانی (p= - 0/007) است. درپایان، با تحلیل نتایج مطالعه می‌توانیم بگوییم که سطح هوش هیجانی بالاتر با کاهش میزان اضطراب در کلاس زبان و انگیزة پیشرفت بیشتر با کاهش سطح اضطراب کلاس زبان همراه است.

کلمات کلیدی

آموزش زبان؛ انگیزة پیشرفت؛ هوش هیجانی؛ اضطراب؛ کلاس زبان فرانسه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050257,
author = {فارسیان, محمدرضا and ناهید رضایی and سامیه پناهنده},
title = {رابطة بین انگیزة پیشرفت، هوش هیجانی و اضطراب کلاس زبان خارجی دانشجویان زبان فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {Language Related Research- جستارهای زبانی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {4},
month = {November},
issn = {2322-3081},
pages = {183--200},
numpages = {17},
keywords = {آموزش زبان؛ انگیزة پیشرفت؛ هوش هیجانی؛ اضطراب؛ کلاس زبان فرانسه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطة بین انگیزة پیشرفت، هوش هیجانی و اضطراب کلاس زبان خارجی دانشجویان زبان فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد
%A فارسیان, محمدرضا
%A ناهید رضایی
%A سامیه پناهنده
%J Language Related Research- جستارهای زبانی
%@ 2322-3081
%D 2015

[Download]