آب و توسعه پایدار, دوره (1), شماره (3), سال (2015-6) , صفحات (43-52)

عنوان : ( بررسی روش‌های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل )

نویسندگان: حسین شریعتی , سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جابجایی ذرات رسوب ناشی از تغ ییر شکل الگوی جریان، آبشستگی نامیده می شود. این پدیده کیی از دلایل ناپایداری و در نهایت تخریب پلها به شمار می رود. در طول دهه های گذشته رو شهای مختلفی برای مقابله با آبشستگی پایه پل پیشنهاد شده است. به طور خلاصه، این رو شها را می توان به دو دسته کلی رو شهای تغییر الگوی جریان و رو شهای مقاوم سازی ذرات بستر تقسیم کرد. هر کدام از این روش ها بر اساس شکل و عملکردشان به گروه های مختلفی تقسیم می شوند. در این مقاله به بررسی جامعی از مطالعات انجام شده بر روی انواع روش های مقابله با آبشستگی، کاربرد توام روش ها در شرایط آزمایشگاهی متفاوت و محدودیت های اجرایی روشها پرداخته شده و پیشنهاداتی برای تحقیقات بیشتر جهت انتخاب روش مناسب برای کنترل آبشستگی ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, آبشستگی, پایه پل, روشهای کنترل آبشستگی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050258,
author = {شریعتی, حسین and خداشناس, سعیدرضا},
title = {بررسی روش‌های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل},
journal = {آب و توسعه پایدار},
year = {2015},
volume = {1},
number = {3},
month = {June},
issn = {2423-5474},
pages = {43--52},
numpages = {9},
keywords = {آبشستگی، پایه پل، روشهای کنترل آبشستگی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روش‌های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل
%A شریعتی, حسین
%A خداشناس, سعیدرضا
%J آب و توسعه پایدار
%@ 2423-5474
%D 2015

[Download]