جهانی رسانه, سال (2015-12) , صفحات (1-18)

عنوان : ( تحلیل رویکرد دانشجویان تحصیلات تکمیلی کتابداری و اطلاع‌رسانی به امکانات وب 2.0 : مطالعه موردی دانشگاه فردوسی و دانشگاه پیام‌نور مشهد )

نویسندگان: ربابه قرائی , ایرج رداد , معصومه تجعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین میزان آشنایی و استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی و پیام‌نور مشهد از ابزارها و امکانات وب2 و همچنین دیدگاه آنان در مورد استفاده از این ابزارها بود. این پژوهش کاربردی به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در دو دانشگاه فردوسی و پیام‌نور مشهد بودند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده کردیم. تعداد نمونه آماری طبق جدول مورگان 140 نفر بود که بر اساس نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، پرسشنامه را به اعضای نمونه توزیع کردیم و 76 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. یافته‌ها نشان داد که آشناترین ابزار وب2 در میان هر دو جامعه پژوهش، وبلاگ و ناآشناترین و کم‌استفاده‌ترین ابزار، سایت‌های فهرست‌نویسی اجتماعی بود. پراستفاده‌ترین ابزار در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی، ویکی و در میان دانشجویان دانشگاه پیام‌نور، وبلاگ بود. بین نوع دانشگاه محل تحصیل و آشنائی دانشجویان با ابزارهای وب2 رابطه وجود داشت ولی بین نوع دانشگاه محل تحصیل و استفاده از این ابزارها رابطه وجود نداشت. همچنین، هر دو جامعه پژوهش، تأثیر استفاده از ابزارهای وب2 را در به اشتراک‌گذاری دانش با دیگران، در حد متوسط ارزیابی کردند به غیر از ابزار وبلاگ که تأثیر آن در به اشتراک‌گذاری دانش با دیگران بیش از حد متوسط بود.

کلمات کلیدی

, وب2, دانشجویان تحصیلات تکمیلی, کتابداری و اطلاع‌رسانی, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشگاه پیام‌نور مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050262,
author = {قرائی, ربابه and ایرج رداد and تجعفری, معصومه},
title = {تحلیل رویکرد دانشجویان تحصیلات تکمیلی کتابداری و اطلاع‌رسانی به امکانات وب 2.0 : مطالعه موردی دانشگاه فردوسی و دانشگاه پیام‌نور مشهد},
journal = {جهانی رسانه},
year = {2015},
month = {December},
issn = {2008-0468},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {وب2، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه پیام‌نور مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل رویکرد دانشجویان تحصیلات تکمیلی کتابداری و اطلاع‌رسانی به امکانات وب 2.0 : مطالعه موردی دانشگاه فردوسی و دانشگاه پیام‌نور مشهد
%A قرائی, ربابه
%A ایرج رداد
%A تجعفری, معصومه
%J جهانی رسانه
%@ 2008-0468
%D 2015

[Download]