پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning, دوره (4), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (113-133)

عنوان : ( ارزیابی عملکرد تعاونیهای تولید روستایی با رویکرد توسعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور) )

نویسندگان: مریم هادیزاده بزاز , خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , محسن نوغانی دخت بهمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف: هدف اصلی این مقاله ارزیابی عملکرد تعاونیهای تولید در ارائه خدمات زیرساختی به روستاهای تحت پوشش و تحلیل تأثیر آن در توسعه کشاورزی پایدار در شهرستان نیشابور است. روش: روشتحقیق توصیفی - تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات بهصورت میدانی و اسنادی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کشاورزان عضو تعاونیهای تولید روستایی از 12 روستای دارای تعاونی تولید در سطح شهرستان نیشابور است. ابتدا عملکرد تعاونیهای تولید در ارائه خدمات زیرساختی توسعه کشاورزی به روستاهای تحت پوشش با استفاده از 11 شاخص از طریق تکنیک تاپسیس، ارزیابی، مقایسه و رتبهبندی شدهاند. سپس پایداری کشاورزی در قالب 13 شاخص اقتصادی، 16 شاخص اجتماعی و 20 شاخص زیست محیطی به تفکیک روستاهای تحت پوشش تعاونیها، مورد تحلیل قرار گرفته است. 0/ 0 و 398 /471 ،0/ یافته ها: نتایج تحقیق نشان میدهد تعاونیهای تولید فوشنجان، سیمرغ 5 و سیمرغ 4 با سطح عملکرد 896نسبت به سایر تعاونیهای شهرستان، خدمات فنی و زیرساختی بیشتری را به روستاهای تحت پوشش خود ارائه دادهاند و پایداری کشاورزی در این روستاها بالاتر از سایر روستاهاست. بررسی میانگین پایداری در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی 2 به دست آمد که نشان میدهد تعاونیها در زمینه پایداری / 3 و 41 /33 ،2/ در روستاهای تحت پوشش تعاونیها، به ترتیب 74 اجتماعی بیش از حد متوسط، اما در زمینه پایداری اقتصادی کمی کمتر از متوسط و در مورد پایداری زیستمحیطی ضعیف عمل نمودهاند. همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن، میان رتبه تعاونیها از نظر ارائه خدمات به روستاها و رتبه پایداری کشاورزی در ابعاد مختلف، نشاندهنده رابطه مستقیم و معنادار میان ارائه خدمات و افزایش پایداری در بعد اقتصادی و اجتماعی پایداری است. محدودیتها/ اهبردها:عمده ترین محدودیت نحقیق فقدان آمارواطلاعات کافی درموردتعاونی های تولیدو عملکردآنهادرچندسال گذشته بوده است. راهکارهای عملی: توسعه تعاونیهای تولید قبل از آنکه به تعاونی و اعضا تعاونی مربوط باشد به میزان حمایت تخصصی و تکنولوژیکی دولت بستگی دارد. اصالت و ارزش: در این تحقیق، ابتدا عملکرد تعاونیهای تولید در روستاهای تحت پوشش مورد بررسی قرار گرفته و سپس تأثیر تعاونیها به عنوان یک نظام بهره برداری مناسب که می تواند بر کم و کیف عملکرد کشاورزی اثر بگذارد بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, تعاونی تولید, خدمات زیرساختی, کشاورزی پایدار, شهرستان نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050267,
author = {هادیزاده بزاز, مریم and بوزرجمهری, خدیجه and شایان, حمید and نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {ارزیابی عملکرد تعاونیهای تولید روستایی با رویکرد توسعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning},
year = {2015},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {2322-2514},
pages = {113--133},
numpages = {20},
keywords = {تعاونی تولید، خدمات زیرساختی، کشاورزی پایدار، شهرستان نیشابور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی عملکرد تعاونیهای تولید روستایی با رویکرد توسعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)
%A هادیزاده بزاز, مریم
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A شایان, حمید
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning
%@ 2322-2514
%D 2015

[Download]