اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران , 2015-09-29

عنوان : ( بررسی تأثیر استراتژی رقابتی تمایز بر عملکرد با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرایی پیشگام )

نویسندگان: آذر کفاش پور , امید شبان برون , ابراهیم رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده امروزه موفقیت کسب و کار، در گرو شناخت هرچه بیشتر نیازهای مشتریان است. در محیط رقابتی کسب و کار، شرکت های موفق ترند که بتوانند ارزش بیشتری برای مشتریان خود خل کنند. دراین راستا از جمله عواملی که می تواند برای این شرکت ها، به عنوان مزیت رقابتی محسوب شده و سبب بهبود عملکرد آنها شود، استفاده از استراتژی های رقابتی و تمرکز بر بازارگرایی می باشد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر استراتژی رقابتی تمایز بر عملکرد شرکت های تو لیدی متوسط و بزرگ با نقش واسرط بازارگرایی پیشگام می باشد. روش تحقی ، تحلیلی پیمایشی و از نوع کاربردی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردیده و -روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و سازه و همچنین آ لفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته اسرت. جامعه آماری در ایرن پژوهش شرکت های تو لیدی متوسط و بزرگ شهرک های صنهتی شهرستان مشهد می باشد. طرح نمونه گیری احتما لی بوده و از نوعنمونه گیری تصادفی ساده، استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افرزار AMOS استفاده شرده و تحلیل داده های مربوط به 101 پرسشنامه، نشان می دهد که نقش واسط بازارگرایی پیشگام، در رابطه بین استراتژی تمایز و عملکرد سازمانی معنادار بوده و استراتژی تمایز نیز ارتباط معناداری با عملکرد دارد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: استراتژی رقابتی, تمایز, عملکرد, بازارگرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050285,
author = {کفاش پور, آذر and شبان برون, امید and رحیمی, ابراهیم},
title = {بررسی تأثیر استراتژی رقابتی تمایز بر عملکرد با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرایی پیشگام},
booktitle = {اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: استراتژی رقابتی، تمایز، عملکرد، بازارگرایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر استراتژی رقابتی تمایز بر عملکرد با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرایی پیشگام
%A کفاش پور, آذر
%A شبان برون, امید
%A رحیمی, ابراهیم
%J اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
%D 2015

[Download]