پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (7), شماره (12), سال (2015-7) , صفحات (95-115)

عنوان : ( مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام )

نویسندگان: مرتضی سندگل , مجتبی بذرافشان مقدم , سیدجواد قندیلی , رضوان حسین قلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش، مفهوم‌یابی تعارض، سطوح و شیوه‌های مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش تحلیل محتوا استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش، کتاب‌ها و مقالاتی است که پیرامون مدیریت، روابط انسانی و رفتار سازمانی بر اساس دیدگاه اسلام، شامل 19 اثر که پس از انقلاب اسلامی ایران، در داخل و خارج کشور به وسیله پژوهشگران مسلمان نگارش شده و در دسترس پژوهشگر قرار داشته‌اند، بوده است. براساس یافته‌های حاصل از این پژوهش، در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام، دامنه تعارض در برگیرنده طیف وسیعی از مفاهیم شامل سه مقوله تعارض در پندار، تعارض در گفتار و تعارض در کردار می‌باشد. همچنین سطوح تعارض با توجه به افراد درگیر را می‌توان در چهار سطح؛ تعارض میان فردی، درون گروهی، میان گروهی و میان فرهنگی تقسیم نمود. شیوه‌های مدیریت تعارض نیز در این آثار شامل سه شیوه کلی پیش‌گیری از تعارض، حل و درمان تعارض و استقبال از تعارض سازنده می‌باشد.

کلمات کلیدی

, مفهوم تعارض, سطوح تعارض, شیوه‌های مدیریت تعارض, آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050287,
author = {سندگل, مرتضی and بذرافشان مقدم, مجتبی and قندیلی, سیدجواد and حسین قلی زاده, رضوان},
title = {مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2015},
volume = {7},
number = {12},
month = {July},
issn = {2383-4064},
pages = {95--115},
numpages = {20},
keywords = {مفهوم تعارض، سطوح تعارض، شیوه‌های مدیریت تعارض، آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام
%A سندگل, مرتضی
%A بذرافشان مقدم, مجتبی
%A قندیلی, سیدجواد
%A حسین قلی زاده, رضوان
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2015

[Download]