اولین همایش ملی میکروبیولوژی و بیماری های عفونی شهرکرد , 2015-09-22

عنوان : ( ارزیابی کمی آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی و بررسی شیوع استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین )

نویسندگان: مینو جعفرزاده , محمد محسن زاده , سید علی کارگر , جمشید رزم یار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، تشخیص استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و تعیین حساسیت آنتی میکروبیال استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از 210 نمونه فرآورده های مرغ جمع آوری شده از مغازه های سطح شهر در نیمه دوم سال 1393 می باشد. جهت تعیین مقاومت و حساسیت آنتی بیوتیکی از روش دیسک دیفیوژن (طبق دستورالعمل CLSI) استفاده شد. از میان 210 نمونه 49 نمونه برای استافیلوکوکوس اورئوس مثبت بودند، از میان این 49 نمونه، 22 نمونه در دیسک دیفیوژن به متی سیلین مقاوم بودند. در تست دیسک دیفیوژن بیشترین مقاومت مربوط به تتراسایکلین و کمترین مربوط به ایمیپنم، تریمتوپریم سولفامتوکسازول، ونکومایسین و جنتامایسین می باشد.

کلمات کلیدی

, استافیلوکوکوس اورئوس, متی سیلین, مقاومت آنتی بیوتیکی, گوشت مرغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050290,
author = {جعفرزاده, مینو and محسن زاده, محمد and کارگر, سید علی and رزم یار, جمشید},
title = {ارزیابی کمی آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی و بررسی شیوع استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین},
booktitle = {اولین همایش ملی میکروبیولوژی و بیماری های عفونی شهرکرد},
year = {2015},
location = {شهرکرد, ايران},
keywords = {استافیلوکوکوس اورئوس، متی سیلین، مقاومت آنتی بیوتیکی، گوشت مرغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کمی آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی و بررسی شیوع استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین
%A جعفرزاده, مینو
%A محسن زاده, محمد
%A کارگر, سید علی
%A رزم یار, جمشید
%J اولین همایش ملی میکروبیولوژی و بیماری های عفونی شهرکرد
%D 2015

[Download]