رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, دوره (5), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (165-184)

عنوان : ( ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع های آموزشی صالح آباد در سال تحصیلی 91- 1390 )

نویسندگان: منصوره بختیاری فایندری , مجتبی بذرافشان مقدم , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از ابعاد رهبری تحولی، نفوذ آرمانی می­باشد که رهبر مورد اعتماد و احترام پیروان قرار می­گیرد. فداکاری رهبر و توجه به ارزش­های اخلاقی باعث می­شود که الگوی نقشی برای پیروان باشد. هدف این مقاله ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع­ های آموزشی صالح­ آباد در سال تحصیلی 91-1390 بوده است. جامعه­­ ی آماری شامل 541 نفر از معلمان دو مقطع ابتدایی و راهنمایی ­می­باشد. از این تعداد 226 نفر به عنوان نمونه، با استفاده از شیوه­ ی نمونه­ گیری سهمیه­ ای انتخاب ­شدند. انتخاب نمونه از جامعه­ ی آماری مدیران (23 :N) به شیوه­ی سرشماری صورت گرفت. پرسشنامه­ ی محقق ­ساخته­ (دارای38 گویه) جهت سنجش نفوذ آرمانی مدیران استفاده شد که توسط معلمان تکمیل گردید و 206 پرسشنامه جمع­ آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می­دهد که میانگین نمره­ ی نفوذ آرمانی مدیران مجتمع­ های آموزشی صالح ­آباد از متوسط ممکن بالاتر است و نفوذ آرمانی مدیران در سطح مطلوبی قرار دارد.

کلمات کلیدی

, رهبری تحولی, نفوذ آرمانی(کاریزما), مدیران آموزشی, مجتمع های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050291,
author = {بختیاری فایندری, منصوره and بذرافشان مقدم, مجتبی and آهنچیان, محمدرضا and کارشکی, حسین},
title = {ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع های آموزشی صالح آباد در سال تحصیلی 91- 1390},
journal = {رهیافتی نو در مدیریت آموزشی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-6369},
pages = {165--184},
numpages = {19},
keywords = {رهبری تحولی، نفوذ آرمانی(کاریزما)، مدیران آموزشی، مجتمع های آموزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع های آموزشی صالح آباد در سال تحصیلی 91- 1390
%A بختیاری فایندری, منصوره
%A بذرافشان مقدم, مجتبی
%A آهنچیان, محمدرضا
%A کارشکی, حسین
%J رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
%@ 2008-6369
%D 2015

[Download]