مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, دوره (4), شماره (5), سال (2014-6) , صفحات (81-113)

عنوان : ( بررسی دیدگاه مدیران، کارشناسان و دانشجویان نسبت به اجرای طرح بومی گزینی در پذیرش دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی )

نویسندگان: مجتبی بذرافشان مقدم , علی مهدوی شکیب , مریم خجسته بوجار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی دیدگاه مدیران، کارشناسان و دانشجویان نسبت به اجرای طرح بومی‌گزینی در پذیرش دانشجویان دانشگاه‌ها به روش توصیفی انجام شد. جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان دانشگاه ها و دانشجویان دانشگاه فردوسی بود که 127 نفر مدیر به شیوه سرشماری، 170 نفر کارشناس به شیوه هدفمند و 715 نفر از دانشجویان بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش دیدگاه مدیران، کارشناسان و دانشجویان از پرسشنامه استفاده شد. پایایی پرسشنامه‌ها از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیران 89/0 و پرسشنامه دانشجویان 80/0 به دست آمد. داده ها با آزمون‌های کای‌اسکوئر تک متغیره ( )، یومن- وایت نی و کروسکال والیس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد: از دیدگاه دانشجویان، مدیران و کارشناسان طرح بومی‌گزینی در برخی از ابعاد نسبتاً موفق بوده به طوری که، رضایت نسبی مدیران، کارشناسان و دانشجویان و در برخی موارد، دیدگاه نسبتاً منفی آنان را در پی داشته است. دانشجویان نسبت به تحقق اهداف بومی گزینی در ابعاد عاطفی، اقتصادی و فرهنگی در مقایسه با بعد آموزشی توافق بیشتری داشته اند؛ ضمن آنکه، کارشناسان دانشگاه سیستان و بلوچستان، فردوسی مشهد و شیراز در مقایسه با کارشناسان دانشگاه های خوارزمی، صنعتی اصفهان و بوعلی سینای همدان رضایت کمتری از اجرای طرح داشته‌اند.

کلمات کلیدی

, بومی گزینی, دانشجویان, دانشگاه, مؤسسات آموزش عالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050294,
author = {بذرافشان مقدم, مجتبی and مهدوی شکیب, علی and خجسته بوجار, مریم},
title = {بررسی دیدگاه مدیران، کارشناسان و دانشجویان نسبت به اجرای طرح بومی گزینی در پذیرش دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی},
journal = {مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {5},
month = {June},
issn = {2476-2865},
pages = {81--113},
numpages = {32},
keywords = {بومی گزینی، دانشجویان، دانشگاه، مؤسسات آموزش عالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی دیدگاه مدیران، کارشناسان و دانشجویان نسبت به اجرای طرح بومی گزینی در پذیرش دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
%A بذرافشان مقدم, مجتبی
%A مهدوی شکیب, علی
%A خجسته بوجار, مریم
%J مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی
%@ 2476-2865
%D 2014

[Download]