دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2015-10-14

عنوان : ( تعیین نمودار ظرفیت باربری گروه ریزشمع توسط روش عددی و تحلیلی )

نویسندگان: پیمان میانجی , سیداحسان سیدی حسینی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر، استفاده از ریزشمعها چه به صورت تک وچه گروه، خصوصا زمانی که امکان استفاده از شمعهای متداول وجود ندارد، به منظور تقویت پی سازهها، مورد استفاده قرار گرفتهاند. این المانهای تقویتی به علت سهولت اجرا، مقرون به صرفه بودن، نیاز به دسترسی کم و امکان تقویت پی سازههای موجود، اخیرا در ایران نیز مورد توجه زیادی بودهاند. مهمترین مرجع ریزشمعها FHWA میباشد که روش اجرا، تحلیل و طراحی آنها طی گزارشی مورد بررسی قرار گرفته است. با وجود نرمافزارهای دقیق عددی و عدم قطعیتهای موجود به منظور تخمین پارامترهای در این پژوهش یک گروه ریزشمع در دو خاک با مشخصات متفاوت توسط روش عددی و روابط تحلیلی مورد مقایسه قرار گرفته؛ در روش تحلیلی به منظور تخمین نشست از روابط مربوط به گروه ریزشمع و چندین رابطه مربوط به گروه شمع، مورد نیاز تحلیل با روابط موجود در FHWA میباشد، نتایج حاکی از تطبیق بهتر PLAXIS 3D Foundation استفاده شده است. نرمافزار مورد استفاده در روش عددی نرمافزار اجزای محدود روابط مربوط به گروه شمع با نتایج روش عددی دارد.

کلمات کلیدی

, گروه ریزشمع, نمودار ظرفیت باربری, خاک ماسهای, روابط گروه شمع, PLAXIS 3D Foundation
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050297,
author = {میانجی, پیمان and سیدی حسینی نیا, سیداحسان},
title = {تعیین نمودار ظرفیت باربری گروه ریزشمع توسط روش عددی و تحلیلی},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی},
year = {2015},
location = {قم, ايران},
keywords = {گروه ریزشمع، نمودار ظرفیت باربری، خاک ماسهای، روابط گروه شمع، PLAXIS 3D Foundation},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین نمودار ظرفیت باربری گروه ریزشمع توسط روش عددی و تحلیلی
%A میانجی, پیمان
%A سیدی حسینی نیا, سیداحسان
%J دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
%D 2015

[Download]