اقتصاد کشاورزی, دوره (9), شماره (4), سال (2016-3) , صفحات (197-219)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر مصرف آبزیان در شهر مشهد: (مقایسه الگوهای هاردل دوگانه و دومرحله‌ای هکمن) )

نویسندگان: آرش دوراندیش , مسعود حسین زاده , زهرا نعمت الهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به ارزش بالای غذایی آبزیان و اهمیت مصرف آن در سلامت افراد و جامعه، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر مصرف آبزیان در شهر مشهد انجام شده است. بدین منظور اطلاعات مصرفی 150 خانوار مشهدی با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی جمع‌آوری و نتایج با استفاده از مدل‌های هاردل دوگانه و دومرحله‌ای هکمن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که بعد خانوار، سطح تحصیلات، تعداد افراد زیر 10سال، درآمد، فاکتورهای مرتبط با سلیقه، دسترسی به آبزیان، دانش روش‌های تهیه و طبخ آبزیان و فاکتورهای مرتبط با بهداشت و سلامت آبزیان، بر تصمیم خانوار جهت مصرف آبزیان مؤثرند. همچنین بر اساس مدل هاردل دوگانه، سطح تحصیلات، درآمد، شغل سرپرست خانوار، منطقه مسکونی، فاکتورهای مرتبط با سلیقه، دانش تهیه و طبخ آبزیان و بهداشت و سلامت آبزیان، اقدام خانوارها جهت مصرف آبزیان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. با توجه به قدرت توضیح‌دهندگی، تعداد متغیرهای معنادار، علامت مورد انتظار ضرایب و مطابقت نتایج با رفتار مصرفی مردم شهر مشهد، مدل هاردل دوگانه به عنوان مدل برتر انتخاب شده است که به عنوان روشی جایگزین، جهت استفاده در مطالعات کاربردی توصیه می‌شود.

کلمات کلیدی

, مصرف آبزیان, مدل هاردل دوگانه, روش دو مرحله‌ای هکمن, شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050317,
author = {دوراندیش, آرش and مسعود حسین زاده and زهرا نعمت الهی},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر مصرف آبزیان در شهر مشهد: (مقایسه الگوهای هاردل دوگانه و دومرحله‌ای هکمن)},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2016},
volume = {9},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-5524},
pages = {197--219},
numpages = {22},
keywords = {مصرف آبزیان، مدل هاردل دوگانه، روش دو مرحله‌ای هکمن، شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر مصرف آبزیان در شهر مشهد: (مقایسه الگوهای هاردل دوگانه و دومرحله‌ای هکمن)
%A دوراندیش, آرش
%A مسعود حسین زاده
%A زهرا نعمت الهی
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2016

[Download]