همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی , 2015-05-28

عنوان : ( بررسی فعالیت ضد باکتریایی اسانس زنیان برکنترل رشد باکتری لیستریا مونوسیتوژنزدر محیط کشت آزمایشگاهی )

نویسندگان: محمد محسن زاده , الهام مریخی اردبیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتری لیستریامونوسیتوژنز به عنوان یکی از پاتوژن های مهم و نوظهور مواد غذایی می باشد که باعث بیماری در انسان و حیوان می گردد. استفاده از ترکیبات طبیعی گیاهی به جای آنتی بیوتیک ها در از بین بردن عوامل میکروبی امروزه مورد توجه اکثر محققین قرارگرفته است. از جمله این ترکیبات طبیعی اسانس زنیان می باشد که اثرات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی آن در مطالعات مختلف به اثبات رسیده است. هدف از این مطالعه بررسی خواص ضد باکتریایی اسانس زنیان ایرانی بر علیه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز در محیط کشت BHI می باشد. در این مطالعه ترکیبات شیمیایی اسانس زنیان با استفاده از دستگاه GC/MS مورد شناسایی قرار گرفت. حداقل غلظت مهارکنندگی اسانس (MIC) زنیان با استفاده از روش سری دو برابر رقت در محیط BHI براث (میکروبراث دایلوشن) تعیین گردید. از لوله ای که در آن رشد قابل مشاهده دیده نشد بر روی محیط کشت پالکام کشت داده و حداقل غلظت کشندگی (MBC) اسانس تعیین گردید. غلظت های اسانس مورد استفاده در این مطالعه از 0.001 % تا 1% بود. کلیه آزمایشات در سه تکرار انجام شد. نتایج حاصل از آنالیز اسانس زنیان نشان داد که تیمول بیشترین ترکیب تشکیل دهنده اسانس می باشد که با بسیاری از مطالعات انجام شده مطابقت دارد. همچنین حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و غلظت کشندگی (MBC) اسانس زنیان به ترتیب معادل 0.064% و 0.125% تعیین گردید.

کلمات کلیدی

, حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) , حداقل غلظت کشندگی (MBC) , زنیان ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050319,
author = {محسن زاده, محمد and مریخی اردبیلی, الهام},
title = {بررسی فعالیت ضد باکتریایی اسانس زنیان برکنترل رشد باکتری لیستریا مونوسیتوژنزدر محیط کشت آزمایشگاهی},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) ، حداقل غلظت کشندگی (MBC) ، زنیان ، لیستریامونوسیتوژنز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فعالیت ضد باکتریایی اسانس زنیان برکنترل رشد باکتری لیستریا مونوسیتوژنزدر محیط کشت آزمایشگاهی
%A محسن زاده, محمد
%A مریخی اردبیلی, الهام
%J همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
%D 2015

[Download]