اولین گردهمایی انجمن کواترنری ایران , 2013-11-20

عنوان : ( پراکندگی گونه Gephyrocapsa oceanica در رسوبات سطحی دریای عمان )منطقه غرب جاسک( در هولوسن )

نویسندگان: فاطمه هادوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کوکولیتوفورها یکی از مهمترین گروه های فیتوپلانکتون های دریایی به شمار می روند و در مطالعات اقیانوس شناسی و تغییرات شرایط آب های سطحی دارای نقش ویژه ای هستند. در این مطالعه، الگوی گسترش و پراکندگی گونه Gephyrocapsa oceanica و ارتباط آن با تغییر شرایط هیدروگرافی دریای عمان )غرب جاسک( بررسی شده است. بدین منظور 84 نمونه از رسوبات سطحی منطقه غرب جاسک انتخاب و پس از آماده سازی، توسط میکروسکوپ نوری و روبش گر الکترونی مورد مطالعه قرار گرفتند. میزان باروری نانوپلانکتون ها، مستقیما در ارتباط با تغییرات فصلی سیستم بادهای مونسون شمال شرقی و جنوب غربی است و در اثر چرخش آب در دریای عرب، خلیج فارس و دریای عمان، پدیده فراچاهش در منطقه جاسک به وقوع می پیوندد. گونه G.oceanica در ارتباط مستقیم با پدیده فراچاهش و دسترسی به مواد غذایی است و در این شرایط به حداکثر فراوانی نسبی می رسد. بنابراین، پدیده فراچاهش در دریای عمان )منطقه جاسک( در طی هولوسن، باعث افزایش باروری و گسترش گونه G.oceanica در رسوبات سطحی منطقه مذکور شده است. همچنین، بر اساس حضور فراوان این گونه می توان نتیجه گرفت که حوضه دریای عمان یک دریای حاشیه ای است که در مناطق کم عمق تشکیل شده است.

کلمات کلیدی

, Gephyrocapsa oceanica , پدیده فراچاهش, غرب جاسک, دریای عمان, هولوسن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050332,
author = {هادوی, فاطمه},
title = {پراکندگی گونه Gephyrocapsa oceanica در رسوبات سطحی دریای عمان )منطقه غرب جاسک( در هولوسن},
booktitle = {اولین گردهمایی انجمن کواترنری ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Gephyrocapsa oceanica ، پدیده فراچاهش، غرب جاسک، دریای عمان، هولوسن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پراکندگی گونه Gephyrocapsa oceanica در رسوبات سطحی دریای عمان )منطقه غرب جاسک( در هولوسن
%A هادوی, فاطمه
%J اولین گردهمایی انجمن کواترنری ایران
%D 2013

[Download]