مهندسی بیوسیستم ایران, دوره (46), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (95-104)

عنوان : ( ارزیابی چرخه حیات تولید پنبه در استان گلستان مبتنی بر تولید زیست توده، انرژی و کسب درآمد )

نویسندگان: مهدی خجسته پور , علیرضا طاهری راد , امین نیکخواه کلاچاهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثرات زیست محیطی تولید پنبه در استان گلستان با روش ارزیابی چرخه حیات بود. اطلاعات اولیه از پنبه‌کاران گلستانی از طریق پرسشنامه و به صورت حضوری در سال زراعی 91-1390 جمع‌آوری شد. پرسشنامه‌ها حاوی سوالاتی در مورد میزان مصرف نهاده‌های مختلف و عملکرد پنبه در منطقه بودند. اثرات زیست محیطی براساس سه واحد کارکردی تولید یک تن زیست توده، تولید 1000 مگاژول انرژی و کسب ده هزار تومان درآمد خالص مورد بررسی قرار گرفتند. اثرات زیست محیطی در قالب هفت گروه‌ تأثیر گرمایش جهانی، اسیدیته، اوتریفیکاسیون خشکی، تخلیه منابع فسیلی، تخلیه منابع آبی، تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع پتاس بررسی شدند. نتایج نشان داد که اوتریفیکاسیون خشکی و تخلیه منابع فسیلی به ترتیب بیش‌ترین پتانسیل آسیب به محیط زیست را در قالب گروه‌های تاثیر زیست محیطی و تخلیه منابع داشتند. شاخص زیست محیطی (EcoX) برای تولید یک تن زیست توده، تولید 1000 مگاژول انرژی و کسب ده هزار تومان درآمد خالص به ترتیب 832/0، 048/0 و 036/0 محاسبه شد. شاخص تخلیه منابع (RDI) نیز برای تولید این سه واحد کارکردی به ترتیب 825/6، 396/0 و 296/0 به دست آمد.

کلمات کلیدی

, آلاینده, تخلیه منابع, درآمد, گرمایش جهانی و محیط زیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050333,
author = {خجسته پور, مهدی and طاهری راد, علیرضا and نیکخواه کلاچاهی, امین},
title = {ارزیابی چرخه حیات تولید پنبه در استان گلستان مبتنی بر تولید زیست توده، انرژی و کسب درآمد},
journal = {مهندسی بیوسیستم ایران},
year = {2015},
volume = {46},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4803},
pages = {95--104},
numpages = {9},
keywords = {آلاینده، تخلیه منابع، درآمد، گرمایش جهانی و محیط زیست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی چرخه حیات تولید پنبه در استان گلستان مبتنی بر تولید زیست توده، انرژی و کسب درآمد
%A خجسته پور, مهدی
%A طاهری راد, علیرضا
%A نیکخواه کلاچاهی, امین
%J مهندسی بیوسیستم ایران
%@ 2008-4803
%D 2015

[Download]